„Magyarországnak fényes tüköre” (Hunyadi Mátyás) 1/7

Kocsis István, h, 09/17/2012 - 00:04

 

 

  

Dráma három felvonásban

 (2000–2006)

 Történik a XV. század második felében

 

 Személyek

MÁTYÁS, Magyarország királya
BEATRIX, a királyné
VITÉZ, János, esztergomi érsek
CSEZMICEI, János  (Janus Pannonius), pécsi püspök
GERGELY atya, a pálos szerzetesrend generálisa
ORSZÁGH, Mihály nádor
PECCHINOLI, Angelo, nuncius

BONFINI, Antonio
GALEOTTO, Marzio
TUBERO, Ludovicus
BANDINI, Francesco                        itáliai vendégek
CONSTANZI, Antonio
UGOLETTI, Taddeo
POLIZIANO, Angelo

KINIZSI, Pál
VÁRADI, Péter
BÁTHORY István
BÁNFI, István
TORDAI, Dénes
BÁTHORY Sándor
CSÁKY, Géza

Mátyás király regösei, színészei.
A király színészeinek játékában: Margit, Csenge, Alinka, Olimpiá­desz.

 

  

ELSŐ FELVONÁS

1. kép

A trónteremben. Magyar tisztségviselők, főpapok és az olasz vendégek. Mátyást várják, aki a trónterem ablakaiból látható küzdőtéren lovagi tornán vesz részt. Az ablaknál állók tudósítják a többieket a tornáról. Tudósításuk nem lehet hiteles, mert Mátyás nem saját öltözetében vív, így senki nem ismerheti fel. Idegesek, türelmetlenek.

     BANDINI Két órája tart már. És meddig? Tegnap délig tartott a „reg­geli” viadal. Ma meddig fog tartani?
    POLIZIANO Menj a szállásodra, ha nem bírod tovább.
    BANDINI Azt nem bírom tovább, hogy nem tudom, mi lelte Őfelségét. Semmi nem érdekli már a „dicső” lovagi tornán kívül. Semmi másra nincs ideje. Tegnap még az érsek atyát sem fogadta, Galeottót se.
    TUBERO Hogyhogy nincs törvény, amely megtiltaná a király­nak, hogy életveszélyes játékokon vegyen részt? Legalább azt írnák elő, hogy ál­ruhában tilos.
    GALEOTTO Ez Őfelsége! Felismertem a mozgását. Fekete lovon ül... Indulnak...
    Feszült csend. Tolongás az ablakoknál. Néhányan kiszaladnak.
    Kiütötte az ellenfelét. Éljen! Győztünk!
    BANDINI Nem biztos, hogy Ő volt. Tegnap se ismerted fel a királyt... Jobb lenne, ha hallgatnál!
    TUBERO Hogy lehet azt megengedni, hogy a király álöltö­zetben vív­jon?
     POLZIANO Nem Őfelsége volt... Ha Ő lett volna, már halla­nánk az üdvri­valgást.
     UGOLETTI Levette a sisakját a győztes, vagy nem vette le?!
    GALEOTTO Levette. Nem Őfelsége... Remélem, a vesztes sem Őfel­sége... Nagyon szerencsétlenül ért földet szegény.
    ORSZÁGH Nem lehet Őfelsége az sem... Sokkal magasabb. Hát nem láttad, hogy sokkal magasabb?!
    TUBERO Hát hol vagyunk mi?! És mikor?!
    BANDINI Tegnap délelőtt a francia követtel várakoztam együtt... A francia követ nem akarta elhinni, hogy hiába várakozik. Hogy fontosabb a király számára a játék, mint a francia király követének a  fogadása.
    BÁTHORY ISTVÁN  Nem játék ez... Őfelsége számára bizto­san nem játék. És ha ez a küzdelem nem játék, akkor ti se ko­molytalankodjatok.
    GALEOTTO Most már biztos, hogy nem Őfelsége a földön fekvő... Levették a sisakját. Már mindenki jajveszékelne, ha Ő volna. Hozzák már a hordágyat is... Lehetséges, hogy Őfelsége most következik... Fehér lo­von közeledik... Most ugratott a küz­dőtérre.
    TUBERO Ha téged ez a divatjamúlt lovagi küzdelem annyira érdekel, állj te ki párviadalra.
    BONFINI Ha mindannyian mindennap kiállnánk párviadalra, Őfelsé­gének nem is jutna ellenfél.
    BANDINI Hülye. Akkor a párviadalok estig tartanának.
    CONSTANZI Elhallgass már! Kezdődik!
    BONFINI Kezdődik... Ezek mindenkinek a páncéljába Őfelségét kép­zelik bele!
    BANDINI A király vív. Életét kockáztatja. És állnak az ál­lamügyek. Megsértődnek a követek.
    VITÉZ Antonio, megírtad már őfelsége királlyá választásának történe­tét?
    BONFINI Nem. Őfelsége az Attila-részt sürgette.
    VITÉZ Felolvasod neki?
    BONFINI Ha ragaszkodik hozzá.
    CONSTANZI De gyáva lettél. (Észreveszi Polizianót.) Mit keresel te itt? Már mindenki itt van? Itáliában ki marad?!... Érsek atya, szólj a ki­rálynak, hogy ne fogadjon be több itáliait.
    BANDINI Ne biztasd János atyát, mert valóban szól!
    POLIZIANO Mi abban a különös, hogy itt vagyunk?... Nemsokára mindenki itt lesz, aki számít. Mi nem egy királyhoz jöttünk, hanem a királyhoz jöttünk.
    CONSTANZI Te számítasz?
    POLIZIANO Hogy Mátyás király a legjobb, azt kimutatja a horosz­kópja... Hogy mellette a helyünk, kimutatja a horoszkó­punk... Értelmetlen minden vita erről... A csillagokból Isten akaratát olvassuk ki, vagy nem?!
    BANDINI Te mindent leegyszerűsítesz, mint mindig... Mily egyszerű lenne...
   POLIZIANO Hozzáteszem: Őfelségének méltóvá kell válnia, nekünk méltóvá kell válnunk. S ha ezt hozzáteszem, akkor már mindent a maga bonyolultságában fejeztem ki.
    GALEOTTO Kiütötték... Mindenki rémülten rohan... Őfelsége ájultan fekszik a földön!
    Elrohan.
    VÁRADI Nem lehet az Őfelsége... Őfelsége legyőzhetetlen... Ha ezer párviadalon nem sikerült senkinek sem legyőzni Őt, akkor ma sem fog sikerülni!... Én nyugodt vagyok... Ti csak ideges­kedjetek.
    TUBERO Egy király azzal kezdi a napot, hogy páncélt ölt, lóra emel­teti magát, életét kockáztatja... Képtelenség és nevetséges.... Ráadásul idegen pajzs mögé rejtőzve.
    GERGELY Hogy vívhatna egyenlő eséllyel a lovagi tornán, ha pajzsán a saját címere volna?!
    TUBERO Éljen a lovagkirály! Lovagkirály a XV. században... Senki nem meri felébreszteni?
    GERGELY Mi a kigúnyolnivaló? Hogy Őfelsége vállalja a lovagi küz­delmet, vagy az, hogy pajzsán nem a saját címere van? Már mondtam: mi értelme lenne a harcának, ha pajzsán saját címere volna... Harcol! Mindig harcol, mert elégedetlen önma­gával.
    CONSTANZI Én úgy hallottam, hogy imája közben elka­landozik a fi­gyelme, hát lovagi tornával bünteti önmagát.
    TUBERO Királyhoz méltatlan, amit tesz... A lovagi torna lovagoknak való.
    UGOLETTI  És a lovagkirályoknak.
    CSEZMICEI Ki tudja? Lehet, hogy van még lovag és van még lovagki­rály, csak mi nem látjuk.
    POLIZIANO Kérdezd meg Őfelségét, megadja a méltó választ.
    BANDINI  Tudjuk a választ. A jelmondata a válasz: hős az, aki ellen­felét legyőzi, de igaz az, aki önmagát is legyőzi.
    CONSTANZI Hogy érted azt, hogy önmagát?
    BANDINI Saját félelmét, saját gyengeségét... Hogy érthetném?
    BONFINI Nem úgy mondja, hanem így: aki önmagát is legyőzi, nem­csak ellenségét, az a lovag.
    BANDINI Aki önmagát legyőzi, az a király, így kell érteni.
    GERGELY Aki önmagát legyőzi, az a Hegyi Beszéd követelmé­nyeinek tesz eleget.
    CONSTANZI A Hegyi Beszéd követelményeinek mindannyian eleget teszünk.
    CSEZMICEI (gúnyosan) Akkor mindannyian királyok vagyunk.
    POLIZIANO Szónokoltok a Szűk Kapuról és a Keskeny Útról! És közben mindannyian a széles úton járunk!   
    UGOLETTI Mátyás király kivételével.
    BANDINI (tréfásan) Én elhiszem, hogy Őfelsége belépett a Szűk Ka­pun, de ezt te honnan tudod? Követted talán? Mentél volna te is utána, de nem fértél be?
    CONSTANZI Ne komolytalankodjatok! Fontos javaslatom van: kí­sérjük el Őfelségét a zarándokútjára.
    BONFINI Az idén már nem megy. Nincs több nyílhegy, amit el kellene távolítani a vállából.
    CONSTANZI Én azt nem hiszem, hogy egy nyílhegyet ki lehet imád­kozni az ember testéből.
    BONFINI Világosítsátok fel Antonio Constanzi barátunkat a zarán­doklatok gyógyító hatásáról.
    BANDINI Mit kell azon bizonyítani? Mi abban a különös?
    UGOLETTI (Csezmiceihez) Plutarkhoszt fordítod még mindig?
    CSEZMICEI Már majdnem befejeztem.
    UGOLETTI  Ha te fordítod, szebb lesz a latin szöveg, mint a görög.
    ORSZÁGH Hízelegni e teremben tilos!
    UGOLETTI Őszinte voltam!
    BÁTHORY ISTVÁN Felismerték! És zokognak... Őfelsége! Meghalt a király!
    Elrohan.
   
CONSTANZI Valaki nagyon rosszul járt, az biztos...
    TUBERO Én nem figyelek oda... Én nem vagyok hajlandó tovább ide­geskedni.
    ORSZÁGH Őfelségét csak ne féltsétek... Ahogy eddig se tudta senki se legyőzni, ma se fogja.
    BONFINI (Vitéz Jánoshoz; erőltetve a vidám hangot) De hiszen Őfel­ségét semmi baj nem érheti az érsek atya tudta nélkül... Hiszen az érsek atya a csillagokból kiolvasná... A csillagok most mit mondtak, érsek atya?... Semmi rosszat nem mondhattak, hiszen te nyugodt vagy, legalább te nyugodt vagy... Szólalj már meg.
    VITÉZ Nem érdemes. Látom, nem érdemes.
    GALEOTTO (berohan) Nem Őfelsége volt... Hasonlított rá egy kicsit... Ó, semmi baja Őfelségének. Semmi baja!
    VITÉZ Adjunk hálát Istennek méltóképpen!
    Hirtelen sötét. 
    
 
2. kép 

A királyi palota könyvtára... Hatalmas asztalt ülnek körül Mátyás ki­rály „humanistái”. Ez alkalommal Galeotto tart előadást.

    GALEOTTO A Föld-központú, illetve a Nap-központú világkép oly élesen vitatott kérdésében  szeretnék én is állást foglalni... Azt tartják ma sokan, azt merjük már mondani, hogy a Föld-központú világkép az emberi tájékozatlanság következménye volt... Holott ennél nagyobb butaságot kitalálni sem lehet... Hiszen miről van szó? Nem másról, mint arról, hogy az ember elfelejtette a Föld-központú világkép értelmét... Nem tudja már felfogni, hogy bár a Föld kering a Nap körül – és kering az közben a saját tengelye körül is –, nem tudja már felfogni, hogy bár a Föld kering a Nap körül, mégsem Nap-központú a Nap-rendszerünk, hanem Föld-központú.
    TUBERO Már megijedtem, hogy állást foglalsz a Nap-központú világkép mellett!
    BANDINI (mérgesen néz Tuberóra) Aki nem érti, miről van szó, az legalább hallgasson!
    CSEZMICEI A baj az szerintem, hogy rendszerint felcseréljük az okot és az  okozatot!
    GALEOTTO Folytatom, mondom a lényeget: azt kezdjük hinni, arra vagyunk hajlamosak, hogy azt higgyük, hogy a Nap léte­zésének szükség­képpen okozata a Föld létezése, holott a Nap azért van, azért lett, azért teremtetett, hogy a Földnek legyen mi körül forognia, és hogy a földi életet, ezt a sokszínű, változatos, káp­rázatos életet fenntartsa... De ez a földi élet előbb lett, ezt kell megértenünk, hogy ez a földi élet lett előbb!
    BANDINI Mint Isten gondolata, természetesen!
    GALEOTTO Mint Isten gondolata, természetesen... Szóval mit kell megértenünk? Ha a Földön nem lenne élet, akkor a Nap léte értelmét veszítené... És ha értelmét veszítené a létezése, a Nap el is tűnne... Ha a Föld azért lett, mert az embernek meg kellett valahol testesülnie, akkor a Nap azért lett, hogy létezhessen ilyen Föld... Föld a maga elemeivel, amelyekből felépülhet az ember, illetve az embernek a jelentéktelen része, viszonylagosan jelentéktelen része, a teste, az ember anyagi része... Re­mélem, értitek, barátaim... Az ok tehát az Ember, a Föld okozat és a Nap is okozat.
    POLIZIANO Az ok: Isten akarata.
    GALEOTTO Az ok: az ember mint Isten akarata.
    POLIZIANO Így már jó. Így kellett volna mondanod.
    GALEOTTO Folytatom akkor: akik azt mondják, hogy a Föld kering a Nap körül, nem mást árulnak el, mint azt, hogy nem tudják már felfogni, mit kell érteni azon, hogy a Nap kering a Föld körül... Talán még ennél is jelentősebb az a feltételezésem, hogy a látható világegyetem, a hatalmas, amelynek csak egy részét lát­hatjuk, amikor feltekintünk az égre, ez a ha­talmas világegyetem nem más rendeltetéssel bír, mint azzal, hogy Nap­rendszerünk és Földünk egyensúlyát fenntartsa.
    CONSTANZI Utóbbi állításaid, gondolom, nem valamely ki­nyilatkoz­tatásból, hanem tudományos munkából származnak.
    TUBERO  Ne szakítsátok félbe, hadd folytassa... Jobb, ha akkor ad elő, amikor nincs itt Őfelsége! (Kacag.)
   
GALEOTTO Nincs sem időm, sem kedvem most visszavágni, folyta­tom... Mégpedig azzal folytatom, hogy mindaz, ami valóban örök érvé­nyű, örökkévaló, az mindezeken túl van – a láthatatlan, a felsőbbrendű világban.
    Belép Mátyás. Mindannyian felállnak, Galeotto abbahagyja az elő­adást.
   
MÁTYÁS Folytasd csak... Folytasd.
    BANDINI Talán jobb lenne, ha nem folytatná... Van egy fon­tosabb kérdésem: győztél, felséges urunk?
    MÁTYÁS Itt lennék én most, ha nem győztem volna?
    BANDINI (Galeottóhoz) Folytasd akkor... A győztes király el képes viselni az előadásodat.
    TUBERO Megjegyezném engedelmeddel, felséges urunk, hogy a tudó­sok párviadala kevésbé veszélyes, mint a lovagi torna.
    MÁTYÁS Nem biztos az, Ludovicus.
    TUBERO Abban reménykedtem, megérted, felséges úr, hogy a lovagi tornával egy király csak nevetségessé teheti magát.
    MÁTYÁS Látom, nem vagytok kíváncsiak a Marzio előadására.
    POLIZIANO Aki nem kíváncsi rá, menjen ki. Aki bent marad, az ne kotyogjon közbe.
    MÁTYÁS Folytasd, Marzio.
GALEOTTO A Föld változása és az ember magatartása között fennálló ok-okozati viszony felvetésével folytatom... A lényeges kérdés: az ember magatartásának, az emberi lét minőségének lehet-e a Föld sorsát meghatá­rozó következménye? Más szavakkal: változik-e a Föld az ember maga­tartásának következményekép­pen? Az én válaszom az, hogy igen. De vigyázzunk: nem arról beszélek, hogy az ember a Föld felszínét megmun­kálja, erdőt irt, folyót szabályoz, várakat, városokat épít...  Arról van szó, nehéz felfogni, de pontosan arról van szó, hogy maga az emberi lét minő­sége változtatja – láthatatlanul ugyan, azaz szemmel követhetetlenül, de változtatja...
    MÁTYÁS Kisegíthetlek egy jó példával, Marzio: az emberi lét silá­nyulása vízözönt vagy másféle katasztrófát válthat ki.
    GALEOTTO Valóban jó példa. Köszönöm, felség. És mindezek után még azt a feltételezésünket is fel kell vetnünk – remény­kedvén abban, hogy értelmetlenül –, hogy ha az ember teljesen értéktelenné válik, úgy értsük, hogy az emberi faj, az egész em­beriség, akkor a Föld egyszerűen kiszárad és szétporlad... Ennyit akartam nektek előadni. Egy nagy össze­függést próbáltam meg­vilá­gítani.
    TUBERO Sajnos csak próbáltad.
    GALEOTTO Összegezésképpen:  az ember Isten gondolata, és min­den, amit az ember szemével láthat vagy láthatna, ha va­lamilyen szerke­zettel a csillagok közé emelkedne, szóval mindez, azaz az egész anyagi világ, minden, ami látható és tapintható, azaz emberi érzékszervekkel felismerhető, mindez e Gondolatnak – Isten azon gondolatának, hogy legyen Ember...
    POLIZIANO Az imént elfogadtad egyik módosításomat... Arra ösztö­nöznélek, hogy most is vedd tekintetbe, talán még hitelesebb lesz fontos következtetésed... Azt mondtad: Isten azon gondo­latá­nak, hogy legyen Ember... Ehelyett én így fogalmaznék: Isten azon akaratának, hogy legyen Ember...
    GALEOTTO Köszönöm... Megismétlem tehát még rövidebben és Angelónak köszönhetően pontosabban: az egész anyagi világ, minden, ami látható és tapintható, azaz emberi érzékszervekkel felismerhető, mindez Isten azon akaratának a következménye, hogy legyen Ember... Az ember teremtésének, létezésének a következménye az is tehát, amit térnek nevezünk, de az is, amit időnek nevezünk.
     TUBERO (élesen) Sületlenség... Az egész, amit kifejtettél, sületlen­ség... És most már azt is tudjuk, milyen következtetésnek rendelted alá egész sületlen szövegelésedet.
    BANDINI Sületlenség? Azt mondta a teremtésről, amit a Biblia.
    TUBERO Nem azt mondta.
    BANDINI De azt mondta.
    VITÉZ Hagyjátok végre abba egymás ócsárolását! Őfelsége jelenété­ben...
    GALEOTTO Mindahhoz, amit elmondtam, ha már megjött Őfelsége, akkor az Ő okulására és természetesen a tietekére is, hozzáteszem, hogy mindig  kell, hogy legyen egy ember, aki tudatosan és méltóképpen őrzi az emberi minőséget fenntartó nagy hagyományokat, – és képes így mindig hozzáigazítani az emberi létet Isten gondolatához... Ez az ember a király. Ez számunkra Mátyás.
    MÁTYÁS Itt be is fejezheted, vissza is vonván hízelgő szavaidat.
    GALEOTTO Nem hízelgésből mondtam.
    GERGELY Nem hízelgésből mondta, mert amit mondott, azt mutatja a horoszkóp is.
    MÁTYÁSMásról beszélgessünk most. Az elmélkedés és a tett össze­egyeztethetőségéről. Kérdésem: miképpen lehetünk mi mél­tóképpen egy­más segítségére, tudós férfiak? Az enyém a gyakorlat, a tett, a tietek az elmélkedés.
    POLIZIANO Vonjunk tehát le következtetést Őfelsége mai tetteiből, tapasztalataiból, élményeiből!
    MÁTYÁS Mai tetteimből? Azonkívül, hogy kiütöttem a nyeregből egy szerencsétlent és most veletek beszélgetek...
    VITÉZ Aminek talán nincs is értelme.
    Kacagnak.
   
POLIZIANO Tegnap mit cselekedtél, felséges urunk? Abból is levon­hatjuk a következtetést.
    MÁTYÁS Szívesen felsorolom! Fogadtam egy török követet, egy né­met követet és egy angol követet. Mindegyik elmondta, mi az igazság. Eszerint három igazság van... Aláírtam két gyilkos ha­lálos ítéletét Mindkettő jótevőjét gyilkolta meg... Legyőztem párviadalon egy lovagot, aki nem tudta, mit jelent lovagnak lenni, és ezért nagyon magabiztos, nagyon dölyfös volt... Leveleket dik­táltam a cseh és a lengyel királynak. Levélírás közben közétek kí­vánkoztam, hogy őszinte is lehessek...És találkoztam egy itáliai bolonddal is. Fel merte nekem ajánlani, hogy harcoló lovaimat bo­hóclovakká fogja nevelni! Táncolni akarta megtaní­tani a lo­va­imat. Így válaszoltam neki:  „Ha hajnalban katonáim még az ud­varban találnak, ki kell állnod a lovagi tornán a lovaiddal!” A leg­szo­morúbb tegnapi uralkodói élményemet majd elfelejtettem... Valaki, nem mondom ki a nevét, mert nem érdemli meg, hogy a nevét feljegyez­zétek naplótokba, nem nagy összegért: ötezer aranyért vállalni akarta legnagyobb ellenségem meggyilkolását – méreggel. Mit tehettem volna? Levelet írattam legnagyobb ellen­ségemnek, hogy őrizkedjen a méregkeve­rés művészeitől, mert ahogyan nekem felajánlották, hogy a legalantasabb módon elteszik láb alól, azon­kép­pen más ellenségeinek is felajánlhatják.
    GALEOTTO E történetet én – számítva arra, hogy felséged elhallgatja – feljegyeztem az utókor okulására... Magától a méregkeverés bajnokától hallottam a történetet, és nagyon ör­vendek, hogy felséged most megerősí­tette a hitelességét.
    MÁTYÁS A legméltóbb királyi válasz az lett volna, hogy fejét vétetem az orgyilkosságra ajánlkozónak... Miért hagytam meg az életét?
    GALEOTTO Milyen jogon vetted volna el életét? Szolgálatodra je­lentkezett a szerencsétlen.
    MÁTYÁS S ha ellenségeimnek tesz hasonló ajánlatot?
    POLIZIANO Megadatott nekünk, hogy királyunk mindennapi gondja­iba betekintsünk... Irigyeljük-e királyunk gondjait?
    GERGELY Ó, felfogni sem tudjátok!
    BANDINI (Bonfinihoz) Antonio, remélem, jegyzetelsz.
    BONFINI Ha olyan feledékeny volnék, mint te...
    MÁTYÁS (észreveszi) Ó, látom már, ki az, aki holnap délután szóra­koztatni fog minket... Kedvenc történetírómat, Antonio Bon­fi­nit látják szemeim. (Vidáman.) Régóta kíváncsi vagyok, mennyi­re vagy képes félre­értelmezni Attila Róma kapuitól való visszafor­dulása történetét... Készülj.
    BONFINI De felséges uram...
    MÁTYÁS (vidáman) Ha félreértelmezed Attila visszafordulásá­nak történetét, kihívlak párviadalra.
    GALEOTTO Én mindennap kiállnék párviadalra. De Tehe­lyetted, fel­ség.
    MÁTYÁS (továbbra is vidáman) Helyettem? Ó, ha lemondanék a ja­vadra a párviadal próbájáról, akkor miképpen tudnám meg, hogy Isten kegyelmében állok-e még?
    TUBERO Úgy teszel, felséges úr, mintha hinnél az Isten-íté­letekben.
    MÁTYÁS (elkomorodik) Ha nem hinnék benne, milyen lélekkel ülnék a díszes királyi székben?  
    TUBERO Már Plutarkhosz sem hitt benne.
    MÁTYÁS Nem hitt benne? Akkor ne Plutarkhoszt olvassátok, hanem Platónt... Platónnak erős volt a hite.
    CONSTANZI (játékosan) Platón legyen a tanítómesterünk? Éppen ő, aki olyan királyban hitt, akinek nincs trónusa.... Az ő királya Szókratész.
    GERGELY Plutarkhoszt is olvashatjátok, de kritikával... Metafizika... Valóságnak tartjuk-e a metafizikai valóságot? Ez a kérdések kérdése... Hát igen, Plutarkhosz már nem volt képes vállalni az uralkodó és az ural­kodás kérdéseinek a metafizikai megközelítését.
    MÁTYÁS (Vitéz Jánoshoz fordul.) Érsek atya, szeretném, ha segítsé­gemre lennél Dante néhány talányos sorának a meg­fejtésében. „Mert jő utána nagyobb bűnteherrel/ egy törvénytelen pásztor napnyugatról” Ki ez?
    VITÉZ (felnevet) Sejtem, mire akarsz rávenni.
    MÁTYÁS Hogy értelmezd Dantét.
    VITÉZ Téged nem Dante érdekel.
    MÁTYÁS Nem Dante? De hiszen...
    VITÉZ Állásfoglalásra akarsz késztetni egy pápa ellen.
    MÁTYÁS Nem IV. Sixtus ellen... Az ellen az V. Kelemen  ellen, aki máglyára küldte a temp­lomos lovagokat.
    VITÉZ Nem óhajtok ma a templomosok drámájáról beszélni.
    MÁTYÁS Ki kell mondani, hogy a templomos lovagrend azzal „érde­melte ki” Szép Fülöp francia király és V. Kelemen pápa halálos ítéletét, hogy a királyt álkirálynak, a pápát hamis főpapnak tekintette, s hogy a lovagrend tagjai ezt a véleményüket nem is lep­lezték...  És mit kell még kimondanunk, kedves János atya?  Hogy a történelem mélypontján meg­történt a hihetetlen: Isten legna­gyobb ellenségének, a sátánnak a szolgájává válhattak mind Szép Fülöp hamis király, mind V. Kelemen hamis főpap.
    VITÉZ E kérdésről majd négyszemközt beszélgetünk.
    MÁTYÁS Akkor most nyilatkozz másról. A Duna jegéről. Pontosítom kérdésemet: azért lettem király tizenöt éves koromban, mert a Duna befa­gyott, vagy azért fagyott be a Duna, hogy király lehessek?
    VITÉZ Természetesen azért fagyott be a Duna, hogy király lehess.
    MÁTYÁS (vidáman) Köszönöm válaszodat, érsek atya... És remélem, hogy uralkodásom igazolni fogja válaszod helyességét.
    Sötét.

  

 Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap