Vers

Csata Ernő
Székelyföldem

Az én Székelyföldem független és szabad, területe a szívem határain belül van, ahova csak azok léphetnek be, akik tetteikkel kiérdemelték a megbecsülést és lábnyomaiktól nem sorvad el a táj. Erre a földre – idegenek által bizonyítottan - többezer éves telekkönyvem van, a tatárlaki agyagkorongok révén, amelyeken három rovásjel is igazolja tagadhatatlan személyazonosságunkat és legfőképpen azt, (Vers)

Kiss Dénes
Látjátok magyarok

Látjátok feleim / miként satnyul a magyar? / Hogyan felejti múltját álmait? / Zuhan az ország balkáni mélybe / S lett hazája Európa szemétdombja / ő meg a földrész nyomorítottja / százszor becsapott bolondja / Mert értelem s lélek helyett törtetés / kapzsiság uralja a népet / kapzsiság pénz és hatalom utáni / erőszakos és sanda törtetés / zúzza be emberi képét / Torzul az arc sajdul a lélek / Lobogtatják a szaggatott zászlót / embernek rettentő csene... (Vers)

Döbrentei Kornél
Vallatás

– Mondd a titkodat – / Nem!/ Térdre, ti hódoljatok előttem!/ Kertész-dinasztiák után/ a virágok királya lettem./ – Mondd a titkodat –/ Majd ha fagy!/ Királyságom felét sem adom,/ gumibotokból erdő gyászol/ homlokomon./ – Mondd a titkodat –/ Klasszikus rúgás volt, urak, belégörnyedek!/ A félelemtől hónom alatt összebújnak a hegyek,/ tedeumra körték harangoznak:/ dolog-dézsmálta parasztöklök./ Igaz, üdvözítőt is játszanék./ – Mondd a titkodat (Vers)

Tusnády László
Kőbe zárt szavak 33/33

Mindent a kor emészt, az idő-mozsár zúzta letűnt világ benépesül, a jelen embere is az idő-malom lisztszemeit számolja; álom-kutakban fakadnak fel a napok fátylas titkai, sugárveszélyben kell rohannunk, bánatunk az űrbe mélyed. De megmaradnak mégis a tűnt idő hírnökei között a hitet, a szép felismerését, a munkálkodást serkentő erők. Az időben izzik a küldetéses szellemek példája, feledhetetlen az anyai szív, lelket épít az apai, a testvéri és a baráti szó (Vers)

Csata Ernő
Orbán Balázs sírjánál

Kapuk alatt botorkál a kegyelet / egy vissza-visszarángatott lélek / sírkövéhez, hol érezni akarjuk / az elrabolt örökségünk, / ahol sokszor temettünk, hogy / tiszta legyen a lelkiismeretünk. / Szejkén, az apai örökség porán / egy betűrengeteg suhog körül, / s a föld gyomrából a Borvízoldalban / egy régmúlt bugyborékol még felénk. / Könnycseppek a talpalatnyi földért, / mit egy nagy akarat bejárt és leírt, / a székely Szentföldért, ami / ránk maradt, hogy ő... (Vers)

Kiss Dénes
Falnál - Haikuk magyar módra

Falnál / / Az idő már falhoz állít / hogy ott várjam a sortüzet / Állok is ott árnyéktalan / Fény vágta körbe testemet / Tapadok az árnyékomra/mely testemtől nem látható / Bemeszel a fal fehére / Hullik rám akárcsak a hó /// Haikuk magyar módra // I // Ahol sírt rabolnak / multat vesztegetnek / jelent tékozolnak // II // Ahol sírt rabolnak / már az anyaméhben / vesztőhely a holnap / Magyar Irodalmi Lap (Vers)

Kiss Dénes
Ködlő világ

Az emlékezet erdőrengeteg/Ajakig sűrű ködben állok / Némán néznek a fák közül/elhunyt jóbarátok / Néhol patak szilánkja csillan / s mintha sütne még a nap / Valami moccan akár álmaimban / és nem érzem át magamat / Ködbe simulva dudorászok / Szivárványos szél fújdogál / és átjárja körben a fákat / didergetőn az elmúlt nyár // Mindez homályos néma képen / úgy vesz körül hogy alig érzem / Csak szívemben dobban vad találat / roskadt emlékek rengetegében // és állok ottan megsebzett állat (Vers)

Kiss Dénes
Mirevalóságom

Öntöm a vizet az óceánba/Ma is csak hordom és öntöm öntöm/hogy jobb legyen majd - mi is? – a földön/De hogy jobb volna senki se látja/Hordom a vizet az óceánba/Tele sok tartályom hordóm vödröm/ Nagyot loccsan mikor beleöntöm/De nem változik szintje se árja­­­­­­// Én meg csak hordom és öntöm öntöm/Ezzel időmet jól kitöltöm/Van e munkának itt méltó párja?//Remeg a kezem remeg a lábam/Sokáig tartott míg kitaláltam/hogy mire való vagyok e földön (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert: A völgyek vándora

Hányszor hittem: hazám a fény hazája,/ s a völgyek szürke rabja nem vagyok,/ völgy vándorát a hegyek csókja várja/ és utam egyre feljebb kanyarog./ S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek, // gyönge-elém hányszor emeltetek/ hajnal-pompában búskomor falat!/ S az utam völgy, ezerszer völgy maradt. // Most este van. Nem látom már az utat:/ hátha most a hegyre fölvezet?/ Hátha holnap könyörül a távol,/ s kanyargós úton nyújt ... (Vers)

Szerkesztő A
Kabdebó Lóránt: „Az ebédlőben fölhúzom az órát”

Wass Albert otthonteremtése – az otthontalanságban. - Turcsány Péter barátom, Wass Albert életregényét nyomozva és írva felfedezte az író szomszédságában Kabdebó Gerőt és feleségét, Sófalvi Bertát, a szomszédos földbirtokos házaspárt. Gerő bácsi a magyar érában Szamosújvár főszolgabírája volt. Nem tagadhattam, apám bátyjáról, féltestvéréről van szó, aki anyai ágon örökölte a (Vers)

Kiss Dénes
Bach muzsika

Mintha a földet a mindenség méhében / keringő gyönyörű gyöngyöt / körülölelő égbolt zúgna morajlana / és az isten volna e moraj maga / roppant jegek zajlása zengene / úgy árad Bach szent muzsikája / az éj kitámasztott zongorafedele / alól kitörő kristályos láva / vérbársonyos csillagos zene / s agyunk csontunk a test palástja / dideregve rendülne bele / és nincsen hasonló nincsen párja / körbeölel a végtelen harmóniája / s mintha a gyönyörűség fájna / sírás patakzása a (Vers)

Szerkesztő B
Márkus Béla: „Wass Albert kezében lesz feladata a tollnak”– bírálatok, méltatások a két világháború között

...létezik az a csodálatos tünemény, hogy akár évtizedekre, sőt évszázadokra elhallgathatnak valakit, akinek a művészete, az eszmeisége mint a búvópatak egyszeriben csak kibukkan, és száz év után mindannyian csodálhatjuk. Azt hiszem, hogy Wass Albert életére, látásmódjára ez a legjellemzőbb; hogy mindent (Vers)

Tusnády László
Kőbe zárt szavak 31/33

Mindent a kor emészt, az idő-mozsár zúzta letűnt világ benépesül, a jelen embere is az idő-malom lisztszemeit számolja; álom-kutakban fakadnak fel a napok fátylas titkai, sugárveszélyben kell rohannunk, bánatunk az űrbe mélyed. De megmaradnak mégis a tűnt idő hírnökei között a hitet, a szép felismerését, a munkálkodást serkentő erők. Az időben izzik a küldetéses szellemek példája, feledhetetlen az anyai szív, lelket épít az apai, a testvéri és a baráti szó (Vers)

Kiss Dénes
Pusztulásunk

Pusztulj magyar! Sorsunk kimérték / Magadra maradsz öreg fiatal / te darabszám se vagy / mostanra semmiféle érték / Nem vagy senki semmi se / Gyerekednek nincs hova születnie / Csak krákogj köhögj öreg / te értéktelen vénség / Maradj roskadó faludban / ahonnét rég elköltözött / az éltető gyereksírás / a posta az orvos a harangszó / és zsugorodik az iskola / a sírásó is tehetetlen öreg / az sincs ki az ő sírját ássa meg // Pusztulsz magyar és észre se veszed / gyilkos ... (Vers)

Turcsány Péter
Wass Albert emlékére - Az ember véges, az író örök

Wass Albert 1998 február 16. hajnalán // A sors, a hon, az embertelenség/ andráskeresztjére szegezve, végzetesen,/ szája szélén a látni tudók maró verejtékével,/ pisztolytüze lobbant szikár veresen./ Előkészítetlen csattanás; a szájon át,/ vérvelős kráter-masszán keresztül,/ a - koponyahéj szétesve - / plafonba fúródott a golyó íve.// Fegyver a padlón. Gyilkos (Vers)

Kaiser László
A költészetről, a versírásról, az ős-emberiről

Könyvtárnyi irodalom és prózai meg természetesen lírai vallomás foglalkozik a költészettel, a költészet lényegével, az alkotás miértjeivel. Mit is lehetne mindehhez egy versszerető vagy éppen verset író emberfiának hozzátennie… Körülbelül tudjuk, mert tudnunk kell, hogy mi a költészet. Most nem is a verstanok és esztéták, netán a poéták közmegegyezéses verbalitásaira gondolok. In... (Vers)

Szerkesztő A
Pomogáts Béla: Jönnek…

Az erdélyi magyar irodalom életében mindig történelmi események hoztak új fordulatot, ezek az események mindig radikálisan átalakították az irodalmi élet feltételeit, és új távlatokat nyitottak az alkotó munka előtt. Így történt ez 1918-ban, midőn az erdélyi magyarság szinte egyik napról a másikra a nemkívánatos nemzeti kisebbség helyzetében találta magát, és így történt 1940 késő nyarán, midőn Erdély egy része visszatért a ... (Vers)

Tusnády László
Kőbe zárt szavak 29/33

Mindent a kor emészt, az idő-mozsár zúzta letűnt világ benépesül, a jelen embere is az idő-malom lisztszemeit számolja; álom-kutakban fakadnak fel a napok fátylas titkai, sugárveszélyben kell rohannunk, bánatunk az űrbe mélyed. De megmaradnak mégis a tűnt idő hírnökei között a hitet, a szép felismerését, a munkálkodást serkentő erők. Az időben izzik a küldetéses szellemek példája, feledhetetlen az anyai szív, lelket épít az apai, a testvéri és a baráti szó (Vers)

Csata Ernő
Újévi köszöntő

Adjon az új év, / amit a régi nem adott: / nevető örömet, édes bánatot; / adjon az is, aki még nem / adott, / hidegben meleget, melegben árnyékot; / kálváriánkban könnyű keresztet, / szőlőtőkénkre nehéz gerezdet, / ha száraz a mezsgye, adjon az ég, / bőséges esőt, de ne legyen jég; / fagyosszentek ne hozzanak veszélyt, / gazdaszívekben ébresszenek reményt; / minden haragos béküljön jóra, / kaszálókon viruljon pünkösdirózsa; / adjon az ... (Vers)

Csata Ernő
Emlékezés Petőfire

Az Ispán-kúti kukoricás, / dömdödöm, dömdödöm, / fájón kérdi aratóját, / hova tűnt el / Söndöröm, Söndöröm. / Hordott volna lézerkardot, / dömdödöm,dömdödöm / nem átkoznók a kozákot, / azóta is, / örökkön, örökkön. / Fehéregyházára, turul árnyékába, / dömdödöm, dömdödöm, / hantolták el egykor, / hamva mégis sehol, / Söndöröm, Söndöröm. / Szelleme itt honol, / dömdödöm, dömdödöm, / emléke mindenhol, / valami nem ... (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap