Vers

Rozványi Dávid
A gyűjtőfogház balladája

A gyűjtőfogházban jártam édesapámmal, ahol éveket töltött, s ahol nem egy barátját kivégezték... És nagybátyja, vitéz Mihályi István emlékére, akit 1954 márciusában kivégeztek, mert harcolt a kommunizmus ellen. Csak nagykorúaknak: a vers naturalisztikusan írja le, miket kellett átélnie egy fogolynak kivégzése előtt. - Egy napsugár/ tör a cellarácson át / - egy fogolynak ennyi jár. // A fogoly feláll és vizel, / lesik minden mozdulatát / - egy fogoly... (Vers)

Kiss Dénes
Szent ősz

Őszök! Ó az őszök! Szél zúg/gyereksikolyok madárkiáltozás/vérvörös levelek tépett zászlók/sodródó rongyai/Őszök! Jaj őszök!/Halál és vérfolyás/De igazunkat ki kellett mondani/Az élet sem volt érte elég drága/Fiúk! Zeng az az őszi dalárda/Taposs a gyilkos páncélozott/fekete bogárra!/ Menjen haza a sehonnai!/Őszök! Jaj hajdani őszök/Fiúk ti testvérien ismerősök/Előttünk most bankok feketéllnek/dideregve vágunk neki a télnek / Havon írása lészen a vérnek (Vers)

Kiss Dénes
Átvérzett egek

Sikongó vadludak kergetőztek/október átvérzett egén/Őszünk üzen: bármit legyőzhet/az elszántság a hit/és néhány kis legény/Vándorló ludak kiabáltak/véres lett szárnya a szélnek/Ragadozók estek hazánknak/de elébük álltak nagy daccal/hetyke kis legények/Könnyeztünk sírjaiknál utcákon/esteli komor tereken/Gyertyaláng koszorúzta arcuk/De mind élt s él mibennünk/és ma is eleven!/Mert ők mi vagyunk őszen/ám meg nem görnyedve/Ringatja őket édes szívverés/Idézi tettük a félelem miatt/megrendülő elme (Vers)

Kiss Dénes
Őszi séta a vérmezőn

Nyárvég Budán a Vérmezőn/Füvek fák őszbe merednek/A látványon fakó foltok/augusztusvég már eretnek/Égeti szerteszét máglyán/a nyár díszeit a rozsda/Odébb meg Van Gogh nyárfái/lángolnak égig lobogva/A szél mintha könnyed ecset/színező parazsa lenne/festi az őrült színeket/hamvadó bokorra kenve/Ez már nem nyár! Vérrel táplált/füvön kutyák s fürge rigók/futkosnak – az ég megrebben –/Lenézett tán valaki – holt?/A fekete barát maga/Martinovics ? S ki int neki/vissza? Röpködnek a szélben/Hajnóczy véres tincsei (Vers)

Kiss Dénes
Az ősz lassan

Az ősz lassan fölém hajol/A haja felhőlebbenés/A rétek virágszirma forr/rozsdásodik habzó fehér/szirmok röpte a lanyha szélben/Véget ért a fióka röptetés/Talán az utolsó öröm ez/mielőtt minden sötét lesz/s magam is becsukódok/mint a füvek fák virágok/rezzenetlen és észrevétlen/tűnődök magamra hagyva/nincsen aki velem maradna/Az ég is mintha elrepülne/és nesztelen szitál arcomba/az idő mint az elmúlás hamva/A világ itt áll bénultan árván (Vers)

Kiss Dénes
Őszi napfény - Őszi ragyogás - Szeptember

Őszi napfény épít árnyékokat/A házfalakat keresztbe vágja/mintha vonalzóval húzták volna/november kemény terveit/A csillagok magukat éjszakára/mind a felhők fölé-alá temetik/ Az ősz csupa sebragyogás/Óarany vércseppek fénylenek/a sárguló októberi fákon/Az emlékezet szívünkbe ás/Emlékeztet fegyver villanás/s a fiúk halála komor utcákon/Az emlékezésbe a város/némán is beledidereg/... Fáknak virágnak napfény üzen/és őszt tállal a tájra a szél/Fű fa virág nesztelen konyul/vérvarról és rozsdáról beszél (Vers)

Kiss Dénes
Magyarságom

Én úgy vagyok magyar, hogy belerázkódok, és megrendülök bele./ Mint amikor a Föld mozog, s csikorog lelkemet átvágó izgága tengelye. / Vagyok magyar, mint a kiveszők, akiket nem véd nemzetköziség, / csak maguk ősi tartása és a nyelvük hány százezer éve, / a Föld nevű bolygó forgása, a körüljárása és megnevezése. / Úgy vagyok magyar, hogy nem tudok más lenni soha és sehol. / Sem álmomban, sem ébren. Se étlen-szomjan, se magányban / Se gazdagon, se szegényen. ... (Vers)

Kiss Dénes
Október 6 - Amióta Haynau

Bokrok boga ág-bog/lobognak komor lángok/Idő felett táj felett/szent borzadály integet/Fúródunk napnyugatba/szétfolyó fényviaszba/Gerincen dideregve/hadsereg menetelne/Felhők fölkócosodnak/koszorúi a holdnak/Gyásznap ez lázas gyásznap/Belegondolók fáznak/Vonat visz napnyugatnak/kivert kutyák ugatnak/Tájban füvekben fákban/rettentő magyar gyász van/ Amióta/Haynau jár koszorúzni Aradra/maradsz magyar mindörökre magadra/Amióta/áldozatát gyászolja a hóhéra/az életnél többet ér a bitófa (Vers)

Kiss Dénes
Aradiak, vértanuink

A zsarnok és a birodalom/örökké csak lever kivégez/bebörtönöz és bosszút áll/mindegy Habsburg vagy szovjet/elnök császár vagy király/A zsarnok és a birodalom/örökké legázol s megtorol/Batthyányt ez a hatalom/mindig lelövi kivégzi/Ellenpélda nincs soha sehol/Dessewffyt Lázárt Schweidelt/épp oly kegyetlenül pusztítja el/mint Leiningen Westerburg Károlyt/Kiss Ernőt Damjanichot/s végez Nagysándor Józseffel/A zsarnok és a birodalom/Lahnert és Knézicset féli/gyülöli a grófot és parasztot... (Vers)

Kiss Dénes
Haza ház

Haza ház // Pénz pénz te átkozott! / Bankok kígyómérge / Mibelénk hatoltál / latrok gyönyörére / Nyúzódunk vergődünk / bántásunk igázó / Jövőnk és reményünk / csak eltépett zászló // Kelj fel magyar kelj fel / orozzák hazádat / Ne légy nyomorultja / az egész világnak // Mint mindegyik népnek / örök jogod élni / jelent építeni // és jövőt remélni / Fejet fölemelve / hited elkiáltva / nézz tulajdonodra / unokák jussára // Keményen dacolva / naponta jelentsd ki / hazát (Vers)

Kiss Dénes
Jelentéktelenek tülekedése

Jelentéktelenek tülekednek leginkább/Az érték tudja-ismeri magát és vár/akár önmagának szelíd királya/s folyton figyeli a teremtés szívzörejét/s ehhez a bölcsesség csöndje kell/s nem az hogy saját hangjától/ne hallja mások vérütemét/és kell még szüntelen figyelem/hogy pontosan foganjanak/a nyelvünk szent szavai/mintha örökké gondoskodó/és félelmetes isten szólana hozzánk/pedig csak mi szólunk önmagunkhoz/de azt se halljuk (Vers)

Kiss Dénes
Írnék örököt - Ahogy anyám

Lassú őszi ügetés felhőlovaglás/Ahogy lépkedek égnek verődik a ház/a homlokán viselt tükörkékeket/zománcot csillogtat töröttet/Behorpadt homorulata – /Elmaszatolja a zöldet a köd/alkonnyal az este tér haza/én pedig írnék örököt/De nem örök sem a papír/sem a toll sem az emberceruza//(Silányak ideje,2013)///Ugy élnék ahogy él anyám/gyűlölet nélkül egyszerün/Észrevétlen kihordanám/haragom s megszülném derüm/Mert anyám nálam erősebb/beosztja pénzként szavait/Megvédik nagy szelid csöndek/s (Vers)

Jókai Anna
A sátán örül

Jaj de jó a rossz/ végre nincsen élet/ telitömöm szőrbendőmet/ fölzabállak téged/ a számban lassan megforgatlak/ vasfogammal zárlak/ nyúlós nyállal átcsócsálva/ zúzalékká ráglak/ Jaj de jó a rossz/ végre nincs reménység/ idő és tér tovaillant/ lakat alatt a kemény ég/ a markomba becsuktalak/ nedveidet kipréseltem/ lecsapoltam véred/ beszívtam a lélegzeted/ eggyé váltál vélem/ Jaj de jó a rossz/ végre nincs szeretet/ fémdobozos hidegségben/ konzerváltam... (Vers)

Kiss Dénes
Ahogy anyám - Írnék örököt

Ugy élnék ahogy él anyám/gyűlölet nélkül egyszerün/Észrevétlen kihordanám/haragom s megszülném derüm/Mert anyám nálam erősebb/beosztja pénzként szavait/Megvédik nagy szelid csöndek/s harangzúgásba emelik//Élnék egysorsot anyámmal//Ölében alig volt fejem/ Keresgél nagy kukoricásban/de nem talál meg sohasem///Arctól arcig,1970/// Írnék örököt // Lassú őszi ügetés felhőlovaglás/Ahogy lépkedek égnek verődik a ház/a homlokán viselt tükörkékeket/zománcot csillogtat töröttet/Behorpadt homorulata – (Vers)

Rozványi Dávid
A fekete zaj kora

Régen fehér zajnak mondták, amikor a TV képernyő adásszünet idején fehéren villódzott... De ma már nincs üresség, mindent eláraszt a zaj, a kábeltévé, az internet... Ez a fekete zaj kora. Van-e jövője az igaznak és a szépnek a fekete zaj korában? // Lehetsz minden / e szép új világban: / lehetsz fogyasztó, / adózó, szavazó, / lehetsz egy profil az interneten, / de önmagad sohasem lehetsz... / mert az eszme, / hogy az ember ember legyen, / kit Isten teremtett, / és formált a sze retet, / már divatjamúlt. (Vers)

Kiss Dénes
Anyám

nem ismer Öreg Fáradt/Szerette egyszer az apámat//Szerette egyszer egy nagy nyáron/aznap kicsépelt búza-ágyon//Füstje vagyok annak a nyárnak/is valóság kis varázslat//Elkeveredtem földdel éggel/emberhalállal születéssel//Akkora helyen lennék otthon/ amekkorán elfért koporsóm//mit születésem után csináltak/Nem hitték hogy élek még másnap//Én bűnösen már azt remélem/hogy szülőimet is túlélem//Anyám nem ismer öreg fáradt/Egyszer szerette az apámat (Vers)

Kiss Dénes
Séta fiammal

Szárnycsapásokkal vagyok telezsúfolva/Madárvonulások feszítik belül a bőröm/mint ég alatt röpdösnek bennem/Csontomban szelek fütyörésznek/Magasság is énbennem kékül/s nő föld szívén át mindenféle mélység/Bordák hídjain Ádámtól visz út/a hatalmas poklos istenig/Itt vagyok én: hárommilliárd!/Mit kezdtek csillagok velem?/Napból lehelő milliós hőfokok/szentségtelen terek moccanásai?//Mellettem kisfiam nevet kiabál:/észrevétlen birtokba veszi/a bibliabeli multakat/A (Vers)

Kiss Dénes
Volt uraknak-hatalmasoknak

Mitőlünk majd nem kell félnetek/Mi nem leszünk hozzátok hasonlók/nagylelküen megkegyelmezünk/Harácsolók hazugok hiénák/a nevetek azért ez marad/De mitőlünk ne rettegjetek/Mi nem törünk hírre gazdagságra/a lelkünkben tiszta hatalom/mit nincsen mód sem általruházni/sem örökölni soha senkinek/Így születtünk: szivünkböl a fény/melengetőn arcon lombosul/és áthatja minden sajdulásunk/Mert vereség meg nem félemlíthet/s nem tesz mássá semmi győzelem/Örököltük Isten gyermeklelkét/s ha (Vers)

Szerkesztő B
Marczinka Csaba: Székely-zászló (Székely Mózes fejedelem emléké-re)

Ez is: vesztes csatához kötődik!.../(a brassói ütközetben lobogott/először Székely Mózes fejedelem/serege felett, 1603 júliusában)//Radu Serban és Giorgio Basta,/az oláh vajda s zsoldosok hada/ellen egy zászló nagyon kevésnek,/nagyon sebezhetőnek bizonyult!//A bég a török segédhaddal hamar/olajra lépett, a tatárok meg/követték a „jó példát” – így aztán/ a sereg harapófogóba került...//Futottak is vissza a „biztosba”,/szekerek mögé, tábor /ltalmába (Vers)

Kiss Dénes
Vivaldi - Helybenjáró

Zöld a nyár kék az ég/hegedű hegedű/Fényeken játszanak/favonók favonók/cseng a víz zeng a fű/szeleken lovagol/utipor utipor/cseng a nyár üvege/döng az ég melege/fényeken játszanak/favonók madarak/hegedű hegedű/szól a fán bokrokon/délelőtt délután/nádtorkú sípokon/de üdén de üdén/hang botlik kavicson/monoton monoton/zöng a nyár kórusa/ hegedű hegedű//(Kék kék kék,1973) /// Helybenjáró // Versailles-i dúdoló // Hova mentek a városok?/ Hova mentek?/ Falvakkal mint elsorozott / regimentek (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap