Vers

Szerkesztő A
Győrffy Attila: Holdvilágkeringő

…De tényleg olyan jó volt éjjel a boldog / hangja, / mintha az arcomhoz ért volna selymes / arca, / hogy épp leszállt az éjszakai ’térre / s máris hívott, haja táncolt a szélbe’, / oly messze volt s oly végtelen közel lett, / hogy Istennek játéka égbe tetszett, / tücskök serege harsonázta kertem, / és sírta már: oly messze van szeptember… – / Kérdeztem, nem fázik-e, szomjas, éhes?, / és kacagott, ne féltsen, hazatérek, / majd (Vers)

Szerkesztő A
Zas Lóránt: Megundorodni

(Hőbörgőknek) // Megundorodni mindentől. A mától. / Attól, aki gyűlölettel rád szól. / A fennkölten kimondott trágár szavaktól. / Attól, aki feltételezi önmagáról, / hogy mattol. Olyan ő, mint a sarokba / szorított állat. Reszket, de még vicsorít, / hogy talán elmenekül, ha támad. / Regényt is kellene újból írni róla: / hat nyelven beszél, a lova Dulcineáját / viszi a hóba. A szélmalom előtt / megtorpan és megfutamodik: hóka. / Ilyen ő, nagy szavak, don-ki-hót-e-i (Vers)

Polszerkesztő2
Gyóni Géza: Magyar katonák dala

Lángoló vörösben/ Lengyel hegyek orma./ Látlak-e még egyszer/ Szülőfalum tornya?/ Kinyilik-e még rám/ Egy kis ablak szárnya?/ Meglátom-e magam/ Egy szelid szempárba?// Vigye a levelem/ Bugó galamb szárnya,/ Az én édesemnek/ Szép Magyarországba./ Mondja el fenszóval:/ Semmi bajom nincsen./ Mondja el halkab... ban:/ Megszakad a szivem.// Mondja el fenszóval:/ Erdei haraszton/ Édes-csöndes álmát/ Fegyverben virrasztom./ Mondja el halkabban:/ Járok piros vérben;/ Esti harangszókor/ Imádkozzon értem.// (Vers)

Felber Zsolt
Kitörés

Szikrázó ágyútorkok lövik városaink, / Zúgó bombázók tizedelik meg soraink, / Már csak az utolsó töltény a reményünk, / A bátorság, a hit a legfőbb erényünk. // Nekem ez a Hazám, az ellen csak átvonul, / Ma én, holnap te esel nekik áldozatul. / Része leszünk egy gonosz birodalomnak, / Olcsó játéka a gyilkos világ-hatalomnak. // Kitörünk testvér, tovább nem maradunk, / Ez a végső harc, ha kell, hát meghalunk! / Az utolsó csepp vérünkig is kitartunk, Mi az életünket, s nem másokét akartuk! (Vers)

Turcsány Péter
Mezőség, a "nyomorúság Golgotája"... 3/6 - A Me­zőség kö­zép­ko­ri gaz­dag­sá­ga

„A Kár­pá­tok rop­pant gyűrűjébe zár­va, la­po­san, szé­le­sen hú­zó­dik a Me­zőség. Haj­dan tűzhányókkal ko­szo­rú­zott ten­ger­öböl, ma el­öre­ge­dett, for­má­já­ban és lé­nye­gé­ben meg­vál­to­zott vi­dék. Szép­sé­gét ne­héz meg­ér­te­ni, de ha mé­lyeb­ben ele­mez­zük a tá­jat, év­mil­li­ók kö­dös táv­la­tá­ból ra­gyog­va bon­ta­ko­zik ki ere­de­ti ké­pe. A ma ko­pár domb­ol­da­la­kon óri­ás töl­gye­sek zsong­tak ak­kor, tisz­tá­sa­in vad­disz­nók ta­nyáz­tak. Ka­nyar­gó pa­tak­völ­gyei, (Vers)

Cservenka Attila
Kancsal névnapi köszöntő

Névnapos a lányom, Dóra Ki nem hiszi, lészen dőre. Hatodikán virradóra, Bátran tekint jövendőre. Gyerekek, mint bolondóra, Szaladgálnak egy-kettőre, Érdemesek minden jóra, Tekint rájuk, drágakőre. Három gyerek megy a hóra, Érzékenyek ők a hőre. Szót fogadnak első szóra, Nincs szükségük ébresztőre. Képzeletük pattan lóra, Tükörből néz Hercegnőre. Várnak ők a nagyapóra, Ott is terem jóidőre. 2015.02.06 (rövidebb a kelleténél) (Vers)

Rozványi Dávid
Ne add fel!

Juhász Cilinek, egy fiatal lánynak, akit most megpróbált az élet. // Mert nincsen igaz harc hiábavaló, / minden könny- és vércsepp új vetés, / s aki igaz, vesztes nem lehet, / ezért mondom neked: / Ne add fel! // Mert a becstelen árulás csak időre szól, / a percemberkéknek nyomuk nem marad, / csak a harc bukhat el, a becsület sosem, / ezért mondom neked: Ne add fel! // Mert amíg őrzöd ifjúságod tiszta hitét, / és a becstelenek útjára nem lépsz, a.. (Vers)

Jókai Anna
Ima Magyarországért ...

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY A HAZASZERETETRŐL! // Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csen... desen, ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) // Öreg... (Vers)

Jókai Anna
Ima Magyarországért ...

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY A HAZASZERETETRŐL! // Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csen... desen, ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) // Öreg... (Vers)

Szerkesztő A
Ady Endre: A föl-földobott kő

Föl-földobott kő, földedre hullva,/ Kicsi országom, újra meg újra/ Hazajön a fiad.// Messze tornyokat látogat sorba,/ Szédül, elbúsong s lehull a porba,/ Amelyből vétetett.// Mindig elvágyik s nem menekülhet,/ Magyar vágyakkal, melyek elülnek/ S fölhorgadnak megint.// Tied vagyok én nagy haragomban,/ Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban/ Szomorúan magyar.// Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,/ Kicsi országom, példás alakban/ Te orcádra... (Vers)

Szerkesztő B
Ady: Nem élek én tovább...

Nem élek én tovább,/ Csupán addig élek,/ Amíg a szivemből/ Felfakad az ének;/ Amíg a lelkemet/ Sírhatom a dalba,/ Amíg lángra gerjeszt/ Ihletés hatalma;/ Amíg titkos órán/ Reám száll a bánat,/ Feketén, komoran,/ Mintha a világnak/ Végzetszerű átkát/ Csakis én érezném,/ Tépődve annyi bús,/ Megfejtetlen eszmén.// Nem élek én tovább,/ Csupán addig élek,/ Míg vérező szívvel/ Ezernyi kétség közt/ Még mindig remélek (Vers)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
A megszakadt lánc mítosza – a Rézkígyó teológiája

Wass Albert életművének egyik meghatározó vonása az üzenetorientáltság. Ez témám, a Rézkígyó című regény kapcsán azért lényeges, mert az üzenetorientáltság éppen a mítoszok és mesék nyelvezetének a jellemzője. A Rézkígyó pedig mítoszregényként is olvasható, mely egyfelől kapcsolódik a Thomas Mann-i szövegtípushoz, hiszen első részében a mű egy már meglévő mítoszt beszél el újra, igényt tartva a hiteles elbeszélő szerepére; másfelől pedig ezt a történetet folytatva saját maga teremt új mítoszt. (Vers)

Jókai Anna
Krónikásének (1956–2006)

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY! // …akik leseperték, besöpörték / akik átvertek, megvertek / akik szónokoltak, elnémítottak / akik ránk nevettek, kiröhögtek // kuss, burzsuj / huj, proletár / isten, haza / soha már! / Nem lesz többé senki szegény / ököllel üt aki legény / népautó, éji csengő / törpe legyen aki felnő / a három színből csak a piros fehér és zöld sunyin tilos. Októberi arany napok /szabadság vagy gyáva rabok / „ez a kérdés, válasszatok” / a rádióban Sors-szimfónia (Vers)

Turcsány Péter
Wass Albert emlékére - Az ember véges, az író örök

Wass Albert 1998 február 16. hajnalán // A sors, a hon, az embertelenség/ andráskeresztjére szegezve, végzetesen,/ szája szélén a látni tudók maró verejtékével,/ pisztolytüze lobbant szikár veresen./ Előkészítetlen csattanás; a szájon át,/ vérvelős kráter-masszán keresztül,/ a - koponyahéj szétesve - / plafonba fúródott a golyó íve.// Fegyver a padlón. Gyilkos indulat / messze elzuhant alanyától. / Szeretet-éhes élet gördült át / Isten egyik tenyeréből (Vers)

Turcsány Péter
Wass Albert emlékére - Az ember véges, az író örök

Wass Albert 1998 február 16. hajnalán // A sors, a hon, az embertelenség/ andráskeresztjére szegezve, végzetesen,/ szája szélén a látni tudók maró verejtékével,/ pisztolytüze lobbant szikár veresen./ Előkészítetlen csattanás; a szájon át,/ vérvelős kráter-masszán keresztül,/ a - koponyahéj szétesve - / plafonba fúródott a golyó íve.// Fegyver a padlón. Gyilkos indulat / messze elzuhant alanyától. / Szeretet-éhes élet gördült át / Isten egyik tenyeréből (Vers)

Tamás István
Tamás István: Tiéd ez az ország

Saját versem.Állampolgársági eskütételekor szavalják előszeretettel. Magyarországon, Felvidéken, Belgrádban, valamint az Egyesült Államokban is szavalták már előadóművészek, színészek. Jelenleg egy országos honismereti pályázat címadó verse. A SZKÍTIA zenekar a közelmúltban zenésítette meg, mely hamarosan megjelenik a legújabb lemezükön. A vers elsősorban a hazaszeretetről szól. Egy kis em... lékeztető a felnövekvő generációnak. (Vers)

Jókai Anna
Ima Magyarországért ...

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY A HAZASZERETETRŐL! // Öregisten, Nagyisten/ nézd, hogy élünk itt lenn/ katlanba zárva/ csodára várva/ csöbörből-vödörbe magyarok./ Itt élünk se élve se halva/ hurrá a vödörben hal van/ süthetünk szálkás kis pecsenyét/ a friss húst viszi már a fürge menyét/ körben a bozótból/ ragadozók szeme villog/ az elhevert csordákon/ áldozati billog/ (csitt, csak csen... desen, ne kiálts,/ mormold, csak mormold az imát) // Öreg... (Vers)

Kiss Dénes
Október 6 - Amióta Haynau

Bokrok boga ág-bog/lobognak komor lángok/Idő felett táj felett/szent borzadály integet/Fúródunk napnyugatba/szétfolyó fényviaszba/Gerincen dideregve/hadsereg menetelne/Felhők fölkócosodnak/koszorúi a holdnak/Gyásznap ez lázas gyásznap/Belegondolók fáznak/Vonat visz napnyugatnak/kivert kutyák ugatnak/Tájban füvekben fákban/rettentő magyar gyász van/ Amióta/Haynau jár koszorúzni Aradra/maradsz magyar mindörökre magadra/Amióta/áldozatát gyászolja a hóhéra/az életnél többet ér a bitófa (Vers)

Kiss Dénes
2001 Szilveszter

Mulandóság te nagyvezér! /Fehér a hajam már fehér / Fércelten verő szívemnél / élet és halál összeér / Szilveszter ködös alkonyat / Hatvanöt volt Lesz hatvanhat? / Vágtató ló az esztendő / Képemen sötét ránckendő / Mögötte reszketőn ragyog / mind aki voltam és vagyok / az illedelmes kisfiú / ki minden volt csak nem hiú / nem gúnyos és nem fölényes / Ki mindig tudta hogy véges / a lét s hiába nevetett /lelkében jégeső esett // Csontmező fehérlik belül / ahol a madárdal lehűl / Sötétség fagyott szobra áll / és (Vers)

Szerkesztő A
Wass Albert: Karácsonyi versek II.

Elindul újra a mese! / Fényt porzik gyémánt szekere! / Minden csillag egy kereke! / Ezeregy angyal száll vele! / Jön, emberek, jön, jön az égből / Isten szekerén a mese! // Karácsony készűl, emberek! / Szépek és tiszták legyetek! / Súroljátok föl lelketek, / csillogtassátok kedvetek, / legyetek ujra gyermekek / hogy emberek lehessetek! // Vigyázzatok! Ez a mese / már nem is egészen mese. / Belőle az Isten szeme / tekint a földre lefele. / Vigyázzatok hát emberek, / (Vers)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap