Tudomány

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 4/8 Magyar Orpheusz

Lavotta Jánost nevezték így a kortársai. Különös ez a párhuzam, még akkor is, ha utána nagyon sok minden megmaradt, Orpheusznak viszont csak a hatásáról tudunk: zenéje még az állatokat is lenyűgözte. Homérosz valóságos ember volt (egy, de akár több is, ez most nem lényeges). Szövegeit rögzítették. Orpheusz mitikus lény volt. Homérosz emberi nyelven adta vissza világunk hősiességét, nagyságát – teljességét. Orpheusz a hangképző szerveinkhez hasonlító húrokon szólaltatta meg a mindenség hangjait. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 3/8 Az ősökben elégett idő és a zene igézete – Lavotta János húrjain

Lavotta János egyetlen levele sem maradt meg. Külön szerencse, hogy kottáihoz kegyes volt az idő. Bár nem mindhez. Van olyan alkotása, amely esetleg még lappang valahol, vagy sok más emlékével együtt elégett az időben. „Harmatcseppben csillagfény lebben” – hirdeti egy olasz közmondás. Emberi valónk, létünk olyan, hogy matematikai módszerekkel különös volna leírni. Rendkívül bonyolult függvények, differenciálegyenletek közelíthetnék meg. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 2/8 A közös ihlet

A nemzet közös ihlet” – állapította meg József Attila. Ha ez az emberben él, olyan tudattal rendelkezik, amely hallatlanul nagy erőforrása lehet, hiszen nem érzi a szűk korlátú lét kínos és pillanatnyi kereteit, mert olyan lélekáradás él benne, amely örök értékek tudatát ragyogtatja fel a lelkében. Természetes, egészséges állapotban ez az élethitnek a forrása. Így érezheti meg az ember, hogy része a nagy egésznek is. Mindez akkor lehetséges, ha elfogadja más népek létjogát, emberi méltóságát is. (Tudomány)

Tusnády László
A magyarság öntudatra ébredése és Lavotta János életműve 1/8 1. A „tehetetlen kor” tagadásának a zenéje

Mi volt az a „tehetetlen kor”? Történelmünknek az az időszaka, amelyben úgy látszott, hogy félgyarmati állapotunk végleges. Egy magát öröknek tartó, annak mutatkozó hatalom határozza meg jövőnket, és ez a véglegesség még akkor is igaz, akkor is érvényes ránk, ha a történelemnek, a végzetnek a kapui valamilyen nyitottságot vagy legalábbis ennek a nyitottságnak bizonyos lehetőségét következetesen sugallta. A sors jobbra fordulhat – hirdeti a múlt számtalan adata. (Tudomány)

Tusnády László
Magyar vonatkozású török népdalok 3/3

Tíz török népdal van előttem. Magyar városok nevei a verscímekben és az idegen szövegekben. Még a „bécsi császárnak” szószerkezet is magyarosan hangzik: „Beç çasari’na”. A hódoltsági idő emlékei elevenednek fel, annak kezdete és vége. Sok vagy kevés ez a tíz népdal? Az elérhető, az összegyűjtött hatalmas török népdalkincshez képest kevés, de sok, ha arra gondolunk, hogy a magyar népdalokban a hajdani ma... gyar-török harcoknak ennyi helyhez kötődő eseménye nem fordul elő. (Tudomány)

Bilecz Ferenc
Miért szláv?

A társadalmi globalizációnak, leegyszerűsítve: a legerősebbek érdekérvényesítésének, egyik eszköze nálunk a nyelvi globalizáció elfogadtatása. Ez alatt nemcsak az idegenesítést értem -- amikor, főleg az igénytelenség, illetve a „divat” (a trendi, sic) miatt nem fordítják le az idegen szavakat -- hanem értem ez alatt a magyar szavak átvételének „szlávosítását” is. Miért éppen a szláv „jövevényszavakkal” van bajom? Megmagyarázom. Egyrészt, a hivatalos nyelvész elmélet szerint szókincsünk jó (Tudomány)

Szerkesztő A
Szászfalvi László: Wass Albert erkölcsi üzenete

Cselekednünk kell konok kitartással! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Honfitársaim!Emlékező és Ünneplő Gyülekezet! Wass Albertről beszélni – főleg néhány percben – rendkívül nehéz és merésznek tűnő vállalkozás. Rendkívül nehéz, mert sorsa kilenc évtized emberi hányattatás, életműve hatalmas és szerteágazó, mely részben még feldolgozatlan és a nemzet széles rétegeivel még megismertetendő feladat. Ugyanakkor Wass Albertről beszélni (Tudomány)

Jankovics Marcell
Az igazságosságról

AJÁNLOTT OLVASMÁY, különösen a mű végén a kérdések-válaszok! 1.Ön szerint mi az igazságosság? - Azt hiszem, már megválaszoltam. Az évezredek során kialakult értelmezést nincs okom megmásítani. Iustitia a legfelsőbb bíró hatalom, az igazságszolgáltatás erénye, amely azonban sérül, ha a másik három nem tiszteli az igazságot, a veritast. Ha a kormány (és az önkormányzatok), az országgyűlés valamint a média képviselői hazudnak. - 2.... (Tudomány)

Tusnády László
Magyar vonatkozású török népdalok 2/3

Tíz török népdal van előttem. Magyar városok nevei a verscímekben és az idegen szövegekben. Még a „bécsi császárnak” szószerkezet is magyarosan hangzik: „Beç çasari’na”. A hódoltsági idő emlékei elevenednek fel, annak kezdete és vége. Sok vagy kevés ez a tíz népdal? Az elérhető, az összegyűjtött hatalmas török népdalkincshez képest kevés, de sok, ha arra gondolunk, hogy a magyar népdalokban a hajdani ma... gyar-török harcoknak ennyi helyhez kötődő eseménye nem fordul elő. (Tudomány)

Tusnády László
Magyar vonatkozású török népdalok 1/3

Tíz török népdal van előttem. Magyar városok nevei a verscímekben és az idegen szövegekben. Még a „bécsi császárnak” szószerkezet is magyarosan hangzik: „Beç çasari’na”. A hódoltsági idő emlékei elevenednek fel, annak kezdete és vége. Sok vagy kevés ez a tíz népdal? Az elérhető, az összegyűjtött hatalmas török népdalkincshez képest kevés, de sok, ha arra gondolunk, hogy a magyar népdalokban a hajdani magyar-török harcoknak ennyi helyhez kötődő eseménye nem fordul elő. (Tudomány)

Lukáts János
Két fél élet – egy teljes halál? (Babits Mihály: A gólyakalifa)

Babits tanár úr alaposan föladta a leckét kortársainak és az utókornak. Megjelenése óta (1912) A gólyakalifa mintegy húsz kiadást ért meg, a kortársaknak és az utókornak volt tehát módja értelmezni és megoldani Babits regényét (rejtélyét). Kritikus és filológus urak bele is sétáltak szépen a csapdába: föltárták nagy körültekintően Babits családi hátterét, Fogaras és Újpest szá... zadfordulós topográfiáját, följegyezték a költő látogatását egy dél-erdélyi (Tudomány)

Tusnády László
A fáklyatánc.Tűnődés Madách Imre halálának százötvenedik évfordulóján

Torquato Tasso egyik versében olyan táncról ír, amelyben egy fáklyának igen fontos szerepe volt. Körbejárt, és a mulatságnak egy élemedett hölgy vetett véget, mert nem adta tovább a fáklyát, hanem félredobta. Erről a jelenetről, szórakozásról az élet szimbóluma juthat az eszünkbe. Folytonosság van benne, de az egyéni fáklya kilobban. Az itt maradók részvétet, kegyeletet éreznek. Ez az utóbbi szó a ma használatban elsősorban a halottaknak járó végtisztességet, emlékezést idézi fel. (Tudomány)

Tusnády László
Csokonai Vitéz Mihály, Kőrösi Csoma Sándor kortársa 3/3

Láttuk, hogy Csokonai Háfiz sírjáról írt versében a lányok a hajdani költő szerelmét, hallatlan nagy érzését élik újra. Az érzés és a művészet halhatatlansága van jelen ebben a keleti világot oly színpompásan elénk varázsoló versben. A sír és az örök szenvedély – annak teljessége, bűvölete találkozik. Bizonyos „elmozdulás” változás történt az európai költészetben is, hiszen a sírversek nem mindig csak a borzalomról, az (Tudomány)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Hermeneutika és nyelvi felelősség

Írásomban azt kívánom bemutatni, hogy a nyelvi felelősség napjainkban olyannyira elfeledett ténye beilleszthető egy hermeneutikai paradigmába, mert szorosan összefügg a teológiai hermeneutika (a Szentírás tanulmányozása, az Írással való személyes kapcsolat, Isten szavához való viszonyulásunk) kérdéseivel és az anyanyelv (mint népünk világképét is rögzítő tudásanyag) megismerésének fontosságával. Az ember felelőssége (Tudomány)

Tusnády László
Csokonai Vitéz Mihály, Kőrösi Csoma Sándor kortársa 2/3

Láttuk, hogy Csokonai azt a nagyon kívánt, nagyon fontos könyvet nem tudta megszerezni. Épp ezért döbbenti meg az embert az a tény, hogy ő ettől függetlenül, ily mostoha körülmények között mégis megsejtette, mi több, oly pontosan tudta Háfiz költészetének a lényegét. „A Háfiz sírhalmára” című versének már a címe is meglepi az embert, mert a költő ars poeticáját határozza meg fölöt... tébb tömören: „A költészet első tárgya az (Tudomány)

Bakay Kornél
A magyar őstörténet kérdései - régész szemmel

Három évtizedes régészeti működésemnek több mint fele idejébe lényegében elpártoltam a magyar őstörténet vizsgálatától, holott annak idején erre voltam kiválasztva, s egy kicsit kiképezve. A magyar történet­tudomány hivatalos álláspontját annak idején eszembe sem jutott meg­kérdőjelezni, netánkétségbe vonni. Honfoglalás- és államalapítás-kori temetők aprólékos feltárásával bíbelődtem, majd néhány avar temetőben is ásatásokat végezhettem. Éppen (Tudomány)

Tusnády László
„Ellenükre élek,-” (Kortársunk, Radnóti Miklós) 4/4.

Radnóti Miklós. Egy név egy fogalom. Halálba taszított fiatalember. Világméretű tiltakozás. Örökre szívbe hasító jajszó és adventi csöndharmatozás. A remény nagy mementója ő, mert ez a ma olyannyira sorvadó, veszendő létsugár őbenne még akkor is ragyogott, amikor emberi számítás szerint annak alig-alig volt esélye. Remélt és dolgozott. Verset írt. Van, aki szerint műalkotást létrehozni csak ihletett állapotban lehet, ám Rodin szerint az igazi művész mindig dolgozik. Radnóti igazi művész volt. (Tudomány)

Tusnády László
„Ellenükre élek,-” (Kortársunk, Radnóti Miklós) 3/4

Radnóti Miklós. Egy név egy fogalom. Halálba taszított fiatalember. Világméretű tiltakozás. Örökre szívbe hasító jajszó és adventi csöndharmatozás. A remény nagy mementója ő, mert ez a ma olyannyira sorvadó, veszendő létsugár őbenne még akkor is ragyogott, amikor emberi számítás szerint annak alig-alig volt esélye. Remélt és dolgozott. Verset írt. Van, aki szerint műalkotást lét... rehozni csak ihletett állapotban lehet, ám Rodin szerint az igazi művész mindig dolgozik. Radnóti igazi művész volt. (Tudomány)

Tusnády László
„Ellenükre élek,-” (Kortársunk, Radnóti Miklós) 2/4

Radnóti Miklós. Egy név egy fogalom. Halálba taszított fiatalember. Világméretű tiltakozás. Örökre szívbe hasító jajszó és adventi csöndharmatozás. A remény nagy mementója ő, mert ez a ma olyannyira sorvadó, veszendő létsugár őbenne még akkor is ragyogott, amikor emberi számítás szerint annak alig-alig volt esélye. Remélt és dolgozott. Verset írt. Van, aki szerint műalkotást létrehozni csak ihletett állapotban lehet, ám Rodin szerint az igazi művész mindig dolgozik. Radnóti igazi művész volt. (Tudomány)

Tusnády László
„Ellenükre élek,-” (Kortársunk, Radnóti Miklós) 1/4

Radnóti Miklós. Egy név egy fogalom. Halálba taszított fiatalember. Világméretű tiltakozás. Örökre szívbe hasító jajszó és adventi csöndharmatozás. A remény nagy mementója ő, mert ez a ma olyannyira sorvadó, veszendő létsugár őbenne még akkor is ragyogott, amikor emberi számítás szerint annak alig-alig volt esélye. Remélt és dolgozott. Verset írt. Van, aki szerint műalkotást létrehozni csak ihletett állapotban lehet, ám Rodin szerint az igazi művész mindig dolgozik. Radnóti igazi művész volt. (Tudomány)

Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap