Novella

Kalász István
Ajándék

... Loki figyelmesen nézett. Ha jó ember lennék, haragudnál rám? Loki nézett rám közömbös pofával. Szerinted, amit szabad, az helyes? Loki nézett tovább közömbös pofával. Az akaratnak, szerinted, mi köze a vágyhoz? És az értelemhez? He? Te dög! Te szemét, rohadt dög, üvöltöttem, és Loki hörögve felnevetett hegyes fogaival. Mi a rossz? Mi a gonosz? Aminek nem szabad megtörténnie soha. Hajnalban ezt suttogtam magamnak a fürdőszobában. Hét... (Novella)

Szerkesztő A
Fülöp József – Marián Gabriella: Amerikai fogság 1/4. (visszaemlékezés)

A mi­na­pá­ban ré­gi fény­ké­pek ke­rül­tek a ke­zem ügyi­be, s egy csep­pet el­időz­tem fö­löt­tük. A sok gyer­mek-, fér­fi- és as­­szony­ar­cot néz­ve az ju­tott eszem­be, hogy mos­tan­ra már fel­nőt­tek, ag­gá tet­te őket az idő, vagy le­het, hogy ép­pen egy csen­des te­me­tő­ben pi­he­nik örök nyu­go­dal­mu­kat. Mert im­már öreg fej­jel, ki ma va­gyok, tu­dom, hogy az élet örök­ké vál­to­zó. Ki­hajt ben­nün­ket az ... (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: Az öregasszony-malom

Türingiában, Apoldában van az öregasszony-malom. Körülbelül úgy néz ki, mint egy nagy kávédaráló, csak nem felfelé fordítva, hanem fejjel lefelé áll. Alul pedig két nagy gerenda nyúlik ki belőle, melyet két legény fog, és azzal forgatják a malmot. Felül mennek be a malomba az öregasszonyok: ráncosak és púposak, haj ... (Novella)

Bene Zoltán
Bojana Petric halála (novella)

Evlia Bogdanović fel­húz­ta az in­gét, hogy jól lát­has­suk a se­bet az ol­da­lán. Csú­nya seb volt: sár­ga lé szöntyörgött be­lő­le, és sa­va­nyú sza­got árasz­tott. Szin­te a ma­gam bő­rén érez­tem, men­­nyi­re fáj­hat. – Pisz­toly? – kér­dez­te Predrag Jovanović szenv­te­len arc­cal. A szem­hé­ja azon­ban ide­ge­sen rán­ga­tó­zott be­széd köz­ben. – Pus­ka – he­lyes­bí­tett Evlia Bogdanović. – Orv­lö­vé­szek kap­tak el Sza­ra­je­vó­ban. Hat he­te. A fe­jünk ... (Novella)

Kathy Godhy
Az Öreglány!

Szomorúan gondolt az életére, arra, hogy vele senki nem akart együtt élni. Igaz, bemagyarázta magának, miért van egyedül, és ha agyon ütik, sem vallja be, hogy ez nem igaz. A Tóth Jani jutott eszébe!Tizennyolc éves volt, mikor neki adta a szüzességét. Boldog volt, az érettségire készült, már magában tervezte az esküvőt. A Jani bevonult katonának. Jöttek is a szerelmes levelek annak rendje módja szerint, mert akkor még nem jöhettek haza minden héten, (Novella)

Rozványi Dávid
Csonthideg

Mindig is úgy gondoltam, hogy az igaz bátorság nem az, ha félünk a haláltól, hanem az, ha igent mondunk az életre. - Az autó a dombok alatt futó úton száguldott. A vezetője boldog volt: a hideg téli éjszakát a hold és a csillagok uralták, s lélekben még kedvesével volt. Legszívesebben énekelt volna, de nem tudott egyetlen dalt sem, ami vissza tudta volna adni, amit érzett. Téli éjfél volt, advent és böjt között. Nappal tiszta fény volt, a lélek örült és (Novella)

Kő-Szabó Imre
A befutó

Huszonhét éves volt, most tavasszal. Születésnapját nem is akarta, különösképpen megünnepelni. Úgy gondolta, ez a huszonhetedik, így nem köthető semmihez sem, ez olyan, mint a tizenkilencedik. Nem húsz, mert az különleges évfordulónak számított számára. Az apja, amíg élt, mindig azt mondta, majd ha fiam húsz éves leszel, akkor mondhatod majd ezt, meg azt. Ez egy kicsit bosszantotta is, de arra gondolt, eljön egyszer az a bizonyos (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: Szerencsétlen Flótás és Szerencsegyermek

Egy kisvárosban, nem messze attól a helytől, ahol én laktam, élt egyszer egy legény, akinek minden cselekedete, amihez csak hozzákezdett, balul sült el. Apját Szerencsétlen Flótásnak hívták, így hát őt is így nevezték. Szülei korán meghaltak, a magas (Novella)

Kalász István
Apát lead - Kosztolányi emlékére -

A férfi ment az ápoló után. Ment a folyosón, állt a liftben, közben nézte az apját. Az öreg, foltos bőrét a kezén, ahogyan a kerekes szék karfáját markolta. Aztán az emeleten betolták az apját az orvosiba, a kövér nővér elkérte a férfitől a papírokat, az Esti bácsi papírjait, mindent, amit magával hozott, adja csak nekem, majd átnézem, uram, Ön kicsoda, ja, az úr a fia, értem, szólok a doktornőnek, kérem, várjon kint, nem tart ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Markacz Mária Piroska - Várakozók

Szép évszak az ősz, számtalan költeményt megihletett. Ez az év viszont nem a festőiségéről szólt, főleg nem Magyarországon. A keddi zavaros események után özvegy Vass Károlyné csendben kézimunkázott az Eszék utcai bérszobájában. Aznap semmi sem történt a megszokott módon. Nem tudott kimenni a piacra és gyereket sem hoztak felügyelni. De legalább nyugalom volt. Már... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Döbröntei Károly Imre - A platánfák ágai

A platán fák ágain már megjelentek az első rügyek, amikor Péter 35 év emigráció után 1991-ben visszatért szülővárosába, melyet el nem hagyott volna soha, ha a körülmények kényszerítő ereje rá nem bírja. Azonban a kommunista világban uralkodó szellem, mely üldözte a tehetséget, az egyéniséget, nem hagyott számára más választást, mint hogy l956 késő őszén rajzmappájával a hóna (Novella)

Nyiri Péter - A Magyar Nyelv Múzeuma
Richard Volkmann-Leander meséi: Henrik a mocsárban

„A fiunk nagy vadász”, mondta az öreg király. „Mindennap kilovagol számszeríjával az erdőbe. De soha nem hoz haza egyetlen vadat sem, bármennyit is ejt el, mert a szegényeknek ajándékoz mindent, amit lő. Ő nagyon jó ember!” Így szólt az öreg király a királynéhoz. Ám az őzek az erdőben teljesen másképp ... (Novella)

Szerkesztő A
Arany Sas Díj pályázati mű: Gerstenbrand Bence - "...S ott hagyjanak engemet összetiporva..."

Vérzek. Bal kezemmel oldalamat szorítom, de nem tudom útját állni a vörös folyamnak. Valaha fehér volt ingem, most sötétbarna rongyként lóg rajtam, és húz, húz lefelé a földre. Egyedül vagyok. Nem tudom, szemem homályosult el, vagy tényleg tejfehér köd borult a mezőre. Oldalamat fogva küzdöm magam előre, míg a szürkeségből sötét kérgű fák... (Novella)

Turcsány Péter
Arc-varázs (Apokrif, Andrej Rubljov Uszpenszkij-i Mária-ikonja emlékezve)

Nézem a szemed, / és nézel vele, / fáradt az arcod, / és üres a lélek helye, // fáj a zilált haj, / fáj az elmúlás / fájdalmas tekintete, / fáj az egyszerű arc / sehova tekintő végtelene, // pedig még szűz ez a homlok, / s a száj gyönyörű ránca / egy élet szomorú tánca, / ó, egész életed egy csomag, // mit Isten ujja számunkra / kibontott: / s igen, ajándékaid ... (Novella)

Petrozsényi Nagy Pál
Gödörben

Ott ült a padon, s az öregeket nézte. Sakkoztak. Valamennyi nyugdíjas és sakkrajongó volt. Forgách nyúlánk, szemüveges férfi s ugyancsak sakkrajongó. De már évek óta nem ült tábla elé. Mint pártaktivista örökösen lótott-futott, szervezett itt egy előadást, ott egy gyűlést. Pedig valaha egész másként indult: előbb muzsikus, aztán színész szeretett volna lenni. Végül beérte egy marxista oklevéllel. Ez szerzett neki kenyeret, tekintélyt, (Novella)

Szerkesztő A
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar!

Erdélyi Véreim, megszólalok újra, mert fontosat kell mondjak, halálosan fontosat. Harangom, ha lenne, félre verném. Kürtöm, ha lenne, riadót fújnék rajta nappal és éjszaka. Kardom, ha lenne, vérbe mártva hordoznám meg köztetek. De csak a szó maradt meg nyelvem gyökerén, s a hang, hogy belefordíthassam ebbe a részvételen, megkergült világba: segítség, emberek! Pusztul a magyar! (Novella)

Turcsány Péter
Egysorosok – ismét...

Egysorosok – ismét /// 1. /Beléd vetette horgát a ravasz halász /AZ ÖNMARDOSÁS SEBEI // 2. / Ismeretlen fövenyen óvatosan lépj /A MEGISMERÉS TÖVISEI // 3. / Templomtornyok! Városok arany tollhegyei rajzaid vezetik fel az égre.// /VILLŐ FOTÓALBUMÁBA /// Kétsorosok – ellentételezve // I. (Eztán már csak a gond…) // Kővé vált benned a lélek, / kőleves üli meg gyomrod. // II. (Utána már csak az élet…) // Eloldom magam a való... (Novella)

Lukáts János
Rigócseresznye (szünidei történet)

Józsi verhetetlen volt pillangóban. A hetvenes években, a Dunántúl Bajnokságon még a nagy Harsányit is maga mögé utasította, pedig Harsányit aztán beválogatták az olimpiai keretbe. Ugyanis az összeredmény számított, és Józsinak sosem volt igazán jó a lábmunkája. Így aztán Harsányi Münchenbe utazott, Józsi meg itthon maradt. Igaz, Harsányi Münchenben végül is csak a partról nézte a versenyt. Aztán (Novella)

Szerkesztő A
Ortutay Péter: Ifjúságom legszebb madara

Sokan ismerik Tennessee Williams amerikai drámaíró Az ifjúság szép madara című megrázó darabját. Két okból kifolyólag is ismerhetik. Először is azért, mert már játszották Pesten valamikor, nagy sikerrel, másodszor pedig legalább azért, mert fordította Örkény István. S olyan jól, hogy akár mondhatnánk azt is, hogy Örkény párbeszédei ebben a darabban jobbak, mint az eredeti, ha nem ... (Novella)

Ványai Fehér József
Elvtársak, máma kulákot akasztunk! 2/2.

A köröstarcsai parasztembert, bolsevik megfogalmazás szerint kulákot az ötvenes évek elején ávósok koholt vádak alapján bíróság elé citálták, ahol halálra ítélték, majd felakasztották. Molnár Sándort igaztalanul azzal gyanúsították meg, hogy füzesgyarmati földjén szándékosan okozott tüzet, amivel veszélyeztette a nemzetgazdaság vagyonát. Molnár Sándor leszármazottai rendszerváltáskor kértek és (Novella)

Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap