"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 25/25

Eperjes Károly, cs, 02/28/2013 - 00:10

 

 

 

Folytatás

 

  - Azt is írja Török Endre, hogy a
szerelem törékeny erő. A mulandóságá-
val szembesül, miközben az időtlensé-
get, az örökkévalóságot szeretné elérni.

   - Ehhez kapcsolódva egy másik
nagy gondolkodónak, Nemeshegyi Pé-
ter jezsuita atyának a szavait szeret-
ném idézni: "A hívő reménye végte-
len. A nem hívő reménye véges." A lét
- Istentől elszakítva - reménytelen.
Ennyi az egész. Csak ezt manapság na-
gyon nehéz elfogadni, és nehéz megél-
ni. Nem mondta Jézus, hogy könnyű
őt követni, de minél jobban gyakorolja
valaki, annál könnyebb. Minél jobban
elmélyed valaki egy tantárgyban, an-
nál kevesebb a szenvedés. Egyre job-
ban rájün arra is, hogy miközben a tu-
dása gyarapodik, mennyi mindent
nem tud még. Így van ez a hittel is.
Csak az a fontos, hogy ne álljunk meg:
a megtérés folytonos legyen!

   - Baráti beszélgetésekben felmerült
a szeretet és a szerelem közötti különb-
ség. Fontos, hogy meg tudjuk fogalmaz-
ni a magunk számára a kettő közötti
árnyalatnyi különbséget.

   - A szerelem földi csoda, mert jó
esetben magában hordja az újabb Is-
ten-képmás lehetőségét. De a földi
lét végén megszűnik. A szerelem te-
hát földi talentum, a szeretet örök ta-
lentum.

 

A szerelem feltételez egy Istentől
kapott szexuális vágyat. A szeretet
nem. Ettől a szeretet nem kevesebb. A
szerelem is csak akkor tökéletes, ha
áthatja az a szeretet, amit Ady így fo-
galmazott meg a Karácsony címú ver-
sében: "Nem volna más vallás,/ Nem
volna csak ennyi:/ Imádni az Istent/
és egymást szeretni ... "
   A szerelem búvópatak. Még a jó
házasságban is előbújik, eltűnik, elő-
bújik, eltűnik... Ebből adódhat fe-
szültség. A földi szerelem elmúlik sok
embernél, és ha nincs támasza az is-
tenemberi szeretetből, eldobja, mert
úgy érzi, nincs értelme tovább. Új he-
lyen keresi, mert azt hiszi, hogy a sze-
relem az Isten - holott számára csak
puszta szenvedély. Az igazi szerelem
az, amikor az isteni erkölcsre épül a
természetes szerelmi vágy.

   - A szeretet tudatos döntés is. A sze-
relemben kevesebb szerep jut a tudatos
döntésnek.

   - Az igazi szerelmet megélni, az tu-
datos döntés. Az ember megvizsgálja,
akit kap. Mindig azt mondom a gye-
rekeimnek: "Hallottam egy jó mon-
dást egy apácától: 'Ne nézd a kiraka-
tot, ha nem akarsz vásárolni!' Én ezt
lefordítom a párválasztásra: Olyan ki-
rakatot nézz, ahol vásárolni akarsz!
Szerelmes lehetsz, de vizsgáld meg,
hogy a szerelmed isteni törvényekre
épül-e majd a beteljesedéskor, vagy
nem." Erre ők azt szokták mondani:
"Majd én megtérítem őt!" "És ha ő té-
ged?" Mindig látom bennük ezt a
"karitatív" lendületet, hogy majd ők
megtérítik a szerelmüket. "És ha nem
sikerül?"

   - A nagyobbik lányom megkérdezte
tő1em, hogy én mit kívánnék neki, mi-
lyen legyen, ha felnő. Ki
ismondta he-
lyettem a vélt választ: ,
,Azt szeretnéd,
hogy boldog legyek?" Én viszont így fe-
leltem neki: ,
,Azt kívánom, hogy szere-
tetben élj." A szeretet ugyanis nem min-
den esetben jár együtt a boldogsággal.

   - Azt kell tisztázni vele, hogy az
öröm, a boldogság és az örök boldog-
ság között különbség van. Az örök bol-
dogság az, amit az ember egy tiszta
szentgyónás vagy szentáldozás után
megtapasztal. Nagyon hasonlít ez a lel-
ki kielégülés a földi kielégüléshez egy
tökéletes szerelemben. Ezért örültem
annak, amit Török Endre leírt a szere-
lemről, mert odatehetem a gyerekeim
elé (hátha nekem nem hisznek): olvas-
sátok, egy bölcsész professzor milyen
tapasztalatokra jutott!

   - Van két gyermeke, ha jól tudom:
egy felnőtt fia és egy kamasz lánya.

   - A kettő között is van egy, de ő
már a Jóistennél.

   - Mit kíván nekik, milyenek legye-
nek ebben a v
ilágban?

   - Mindig úgy éljenek, hogy én
nem, de az Isten látja őket. Ha netán
elesnek, tudják, hogy Isten azt is látja,
és forduljanak hozzá segítségért. Min-
den cselekedetüknek az legyen a cél-
ja, hogy otthon találkozzunk, az igazi
hazában. Én nem lehetek mindig ve-
lük, de az őrzőangyaluk és a védő-
szentjeik mindig velük vannak, ma-
radjanak velük állandóan kapcsolat-
ban! Ha itt el is tévelyednek, tudják,
hogy hol az otthon! Mi - a magunk
gyarló módján - próbálunk otthont
teremteni nekik, de ez csak előképe
az igazi otthonnak, ahová igyekszünk.

   Ha bárkit bármiben megbántottam, bo-
csánatot kérek, nem volt szándékom bánta-
ni, de most itt tartok!
  
Bűnt elkövetni lehet gondolattal, szóval,
cs
elekedettel és mulasztással. Nem szeret-
t
em volna mulasztani!

 

Jó zarándoklást!

Boldog feltámadást !

 

VÉGE

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap