"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 20/25

Eperjes Károly, szo, 01/19/2013 - 00:11

 

 

 

 

Folytatás

 

  - Voltak-e olyan filmszerepei, amik-
re különösen érvényes ez az iga
zságra
irányulás?

   - Szakrális film például az Eldorá-
dó,
ahol én játszottam az öntörvényű
nagyapát, de a szerepem ellenpontja-
ként van a filmben egy istentörvényű
nagyanya. Az Eldorádó az öntörvényű-
ség és az istentörvényűség közötti
vergődésről szól, és végül az istentör-
vényűség győz. A gyerek nem az
arannyal tudja megvenni a nagyapa
életét, hanem azzal, hogy szelídebb
lesz, mint a nagyanya. A nagyapa a
saját öntörvényűségébe hal bele.
   Hasonlóan szakrális film a 6:3. Eb-
ben a filmben benne van az elveszett
anya-megtalált anya, elveszett gyer-
mek-megtalált gyermek motívuma.
Benne van egy nagy sportlegenda.
Egy másik szintje a filmnek "az írástu-
dók árulása", amit szerintem így még
nem jelenítettek meg magyar filmen
soha. És a legfinomabb sík: a prófétát,
a jövőbelátót minden korban el akar-
ják tenni láb alól, mert ismeri a jövőt.
Ez a film a 20. század társadalmának
egy olyan finom, iróniával, humorral
és költőiséggel átszőtt megfogalmazá-
sa, amit ma még nem is tudunk a
maga teljességében felfogni és érté-
kelni. Tímár Péter és a dramaturgok
kiváló munkát végeztek.

 

Vagy ugyanilyen film A tanítványok
is. Arról szól, hogy mi van, ha szétesik
a rend. Teleki professzor az Istenhez
hűen gondolkozik. A tanítványai kö-
zött már van, aki csak tudományosan,
van, aki csak magyarul, a másik egye-
temesen, internacionalista módon
gondolkodik. Az egyik ilyen, a másik
olyan, az egység szétesik a "tanítvá-
nyok" -ra. Tehát már megjelennek az
"izmusok" a nemzetben.

 

A Glamour a legökumenikusabb fil-
mem.
   Ezek mind szakrális filmek, azért
vállaltam őket. A Széchenyi Istvánról
szóló Hídember is olyan szakrális film,
amitől az emberek manapság elszok-
tak, mert ritkán szembesülnek ilyen
mélységgel és magassággal. De eljön
az idő, sőt. ..

   - Mi a véleménye Mel Gibson filmjé-
ról, a Passióról?

   - Sajnos nem kiváló film. Megren-
dítő, jó evangelizációs film, egy-két
amerikanizmussal, mint például az ör-
dög ábrázolása. Még ember-sértés is
van benne az ördög karon ülő, gnóm
gyereke miatt. A Júdás felakasztása
előtti pillanat például csacskaság. Vi-
szont semmi antiszemitizmus nincs
benne, ellentétben azokkal a vádakkal,
amiket még a bemutató előtt mondtak
róla. Az amerikai akciófilm-hős Gibson
nem európai filmet készített, de a saját
fegyverével veri őket meg, azt mondja
nekik: Véres valóság kell nektek?
Nesztek! Az igaz valóság véresen!
   Nem kiváló, nem egy "Andrej Rubl-
jov"-minőség, de jó és hatásos film. Ne-
kem is kétszer kicsalta a könnyet a sze-
memből a szenvedés közben. Jó szán-
dékú, hatásos, bűntől elrettentő, több
mint akciófilm, szakralitással erősítve.

                           VIII.
                        Versekről

   - Gondolom, vannak olyan kedves
versei, amik segítették a hit átélésében
és továbbadásában.

   - Igen, rengeteg ilyen vers van, ne-
héz válogatni közülük. Talán Pilinsz-
kyt említhetem elsőnek.
   Pilinszky János ugyanazt a kétféle
lehetőséget, kétféle állapotot fogal-
mazza meg a két, Sztavroginról szóló
versében, mint József Attila a már idé-
zett Két hexameterében. A bűn előtti és a
bűn utáni állapotot. Sztavrogin, a
Dosztojevszkij-hős folytonosan küzd a
bűnösséggel. Vele szinte azonosítja
magát a költő.

                  Sztavrogin elköszön

"Unatkozom. Kérem a köpenyem.
Mielőtt bármit elkövetnek,
Gondoljanak a rózsakertre,
vagy még inkább egyetlen rózsatőre,
egyetlen egy rózsára, uraim."

"Unatkozom. Kérem a köpenyem" -
azaz: nagyon magányos, nincs földi
társa. Kéri a védelmet, a védőburkot.
De kitől kéri? Egy természetfölötti
lénytől, az Istentől kéri a kegyelmet.
Gyönyörű metafora. És jóra inti a töb-
bieket:
   "Mielőtt bármit elkövetnek, gondol-
janak a rózsakertre" - azaz a teremtett
rendre, "vagy még inkább egyetlen ró-
zsatőre" - vagyis a Teremtőre, amiből
minden sarjad, "egyetlen egy rózsára"
- vagyis a teremtményre, "uraim". Hi-
bátlan vers!
   És ha mégis elkövettük a bűnt, ak-
kor következik a második vers:

             Sztavrogin visszatér

"Nem gondoltak a rózsakertre,
és elkövették, amit nem szabad.

 

Ezentúl üldözöttek lesznek

és magányosak, mint egy lepkegyűjtő.
Üveg alá kerülnek valahányan.

Üveg alatt, tűhegyre szúrva

Ragyog, ragyog a lepketábor.

Önök ragyognak, uraim.

 

Félek. Kérem a köpenyem."

 

Itt a kulcs: "Félek. Kérem a köpe-
nyem." Korábban még azt mondta:
"Unatkozom." De most már fél, mert
bűnös. Ki fél? Aki elveszítette a har-
monikus kapcsolatot az Istennel. A fé-
lelem a Sátán eszköze, ami a bűnön
keresztül férkőzik az emberbe. Félek,
ezért kérem a köpenyem. Félek, de
kérem a bűnbocsánatot. Bűnösségé-
ben is visszavágyik a kegyelmi állapot-
ba. Gyönyörű történet!
 

 Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap