"Az igazat mondd, ne csak a valódit" 11/25

Eperjes Károly, k, 11/29/2011 - 02:39

 

 

 

Folytatás

 

- Az is nagysze, ha egy pap meg-
tiszteli a bűnbánót azzal, hogy a gyóná-
sát jutalo
mként, kegyelemként éli meg.
Kevesen
tudnak ezzel a szentséggel így
é
lni, kevés pap tudja így kiszolgáltatni.

- Úgy van! A "szentség" kulcsfoga-

lom. Az a probléma a mai világban,
hogy profán, és nem szakrális. Nem
szentségi életet él, hanem "való vi-
lág" -ot, és nem akarja az igaz világot
élni. A megtérés után fogtam fel Jó-
zsef Attilának a Thomas Mann üdvözlése
című versét, vagyis a lényegét ennek
a versnek: " ... az igazat mondd, ne
csak a valódit"! Nekem ez a művészi
hitvallásom. Az igazság fölötte áll a
valóságnak. A valóság az, hogy szüle-
tünk és meghalunk. Az igazság az,
hogy van feltámadás Krisztusnak kö-
szönhetően. Ha Krisztus nem támadt
fel, hiábavaló minden.

- A keresztény hit szép a feltámadás
nélkül is, csak nem érdemes vele túl so-
kat foglalkozni.

- Nem "szép", hanem "kellemes".

Mert ami szép, az már szakrális. Per-
sze nem könnyű elhinni a feltáma-
dást, mégis ez az egyetlen biztos pont,
hogy az ember a saját életét túlélje.
Kell, hogy legyen feltámadás, mert a
létezés azt feltételezi, hogy kell lennie
Léteztetőnek. Ha Léteztető van, az
azt jelenti, hogy van Teremtő.

   A "nincs" csak azért van, mert a
"van"-t tagadja. A "nincs" önmagában
nem létezne: ő a "van" tagadása. Lu-
cifernek nagy a hatalma, hiszen Isten-
től kapta, de sajnos azt a teremtő ha-
talom ellen fordította. Ő a veszett ha-
talom élharcosa. Ő a "nincs" ura.

 

   - A feltámadással kapcsolatban az
jutott eszembe, hogy sokan vannak,
akik úgy gondolják: Jézus holttestét a
katonák vagy a tanítványai lopták el,
ezért kelthették később feltámadásának
a hírét. Amikor én régen ezt a részt Já-
nos evangéliumából elolvastam, felfi-
gyeltem egy apró részletre: a halott Jé-
zus fejét takaró kendőre, ami az üres
sírban összehajtogatva feküdt. Talán
furcsa, de engem ez az összehajtogatott
kendő győzött meg arról, hogy itt szó
sem lehet rablásról, valóban megtörtént
a feltámadás
.

 

   - János látta a kendőt is, és hitt.
Visszatérve a szentségekhez, a re-
formátusoknak azt szoktam mondani:

"Testvérem, te is az Isten, az Úrjézus
felé mész. Neked két szentséged van,

nekem hét. Én nem mondom, hogy a
hét sok - ti azt mondtátok, a kettő
elég. Nálatok is van bűnbánat, de bűn-
bánat szentsége nincs. (Ez olyan, mint-
ha lenne mosógépetek, de nem kap-
csolnátok be.) Nálatok nincsenek pa-
pok, lelkészek vannak. Lelki vigaszt ők
is adhatnak, és összefoghatnak benne-
teket. De föloldozást csak pap adhat."
Van is olyan lelkész ismerősöm, aki
már gyónt katolikus papnál. Maradt
lelkész, és a többieknek se mondta,

hogy menjetek, térjetek át katolikussá,
de ő már rájött a feloldozás ízére.
Tudta, hogy a puttonyából a sok súlyt
le kell rakni, másképp nem jut fel a
hegytetőre, mert csak egyre nehezebb

lesz. Ő már megtapasztalta a jó gyónás
teljes lelki megtisztító erejét.  

 

- Tehát az ökumené azt jelenti, hogy
nekünk, Istenben hí
vőknek egymással
kapcsolatot tartva egy felé kell men
-
nünk.

 

- Igen, a célunk ugyanaz, a meny-
nyei hazatérés.

 

Visszatérve az egyház megtartó
erejére, visszakérdezek: Milyen meg-
tartó erő a KRESZ? Ha nem volna,
összeütköznének az autók!

 

- Az intézményesülés szükségességét

a praktikusság is indokolja. Egy bará-
ti társaság, tíz ember, húsz ember még
különösebb szervezettség nélkül is bár-
mikor együtt lehet. De amikor már száz
ember vagy e
zer ember van együtt,
nem s
zerveződhet spontán a közösség.
Eg
észen más helyzetben van tehát egy
kis eg
yz vagy egy kisebb gyülekezet,
mint egy közös elveket valló, nagy em-
bertömeg.

 

- Nem tömeg, hanem nagy létszá-
mú közösség. Tömeg az, ahol nincs
közös eredő. Ahol közös,transzcen-
dens eredő van (legyen az Buddha,
Mohamed, stb.), az már közösség. Mi
Jézus Krisztusban találtuk meg a kö-
zös eredőt. Amikor ugyanis Fülöp
apostol azt mondja Jézusnak: "Mu-
tasd meg nekünk az Atyát!", Ő így vá-
laszol: "Fülöp, én és az Atya egy va-
gyunk!" Tehát nekünk, keresztények-
nek a közös eredőnk Jézus Krisztus,
aki azt mondja magáról: "Aki engem
lát, látja az Atyát". A Szentháromsá-
gos Egy Istenhez a Fiúistenen, az Ő
példáján keresztül jutunk el. A Szent-
lélek erejével, akit Ő küldött el ne-
künk, juthatunk a tökéletes szeretet-
be, vissza az Atyához, ahol már a
Mama is vár bennünket.

 

Folytatjuk

 

Magyar Irodalmi Lap

  

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám

 

 

 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

 

Inter Japán Magazin

 

Turcsány Péter honlapja

 

Jankovics Marcell honlapja

 

 

Papp Lajos

 

 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap