Adalékok a trianoni veszteségeinkhez

Veress Zoltán, cs, 04/20/2017 - 00:15

 

 

 

 

A lassanként 100 évvel ezelőtti Trianon a magyarságot tekintve a török korhoz hasonló méretű tragédia; nagyobb, mint a Tatárjárás, amelyből az iszonyú veszteségek után hamarabb magához tudott térni az ország.

Az I. világháború második felében Wilson amerikai elnök felhívással fordult a küzdő felekhez, hogy igazságos, a népek egyenlő jogaira, önrendelkezésére épülő békét kössenek – amely elveket aztán félredobták a békekötéskor. Előtte azonban nagy hatást váltott ki Wilson fellépése. A központi hatalmak ugyanis szegényebb anyagi-emberi hátterük miatt rosszabbul álltak, ezért különösen Ausztria-Magyarországban hatásosnak bizonyultak az úgynevezett wilsoni békeelvek és hozzájárultak ahhoz, hogy a Károlyi vezetésével uralomra került forradalmi csoport tudatosan felbomlaszthatta az amúgy is kifáradt, krízisben levő hazatérő magyar katonai egységeket, és ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy Trianon rabló békediktátumai majdnem 100 %-osan megvalósulhassanak.

Ezzel kapcsolatban először három térképet mutatok be, melyeken látható, hogy 1. a wilsoni elvek helyett milyen szempontok vezették a békediktátum létrehozóit; 2. feltehetőleg milyen határ alakult volna ki, ha betartják a wilsoni elveket és a határokat népszavazási alapon húzzák meg, 3. bár a győztes országok elfogadták, hogy országukban betartják a nemzetiségi jogokat és tiszteletben tartják az uralmuk alá jutottakat, valójában érzelmileg is rátapostak ezekre a milliókra. Például az akkor még szinte teljesen magyar Marosvásárhelyen vagy az erősen magyar többségű Kolozsvárott az 1848/49-es szereplése miatt a magyarokat erősen sértő óriási Avram Iancu szobrokat állítottak fel. Olyan falvakban is kellett ortodox templomokat felépíteni, ahol például nem is volt görögkeleti vallású lakos (például Vargyas). A 3. térkép erre a lelki elnyomásra ad példát: a Felvidéken a csehszlovák kormányzat olyan magyar nevű helységeket „keresztelt át” cseh és szlovák politikusok, irodalmárok nevére, ahol szinte csak magyarok éltek. Ezt a példát erősen nyomatékosítja az a tény, hogy – ahogy a térképen is látszik -, ilyen jellegű névváltoztatások a szlovákok lakta területeken nem történtek!

 

 

 

A trianoni határok meghatározásának hátteréről:

 

 

 1. A magyar állam Baross Gábor vasminiszter elképzelései alapján Fiumében kiépítette modern kikötőjét, amelyre hosszú éveken keresztül nemzeti jövedelme nagy részét költötte.
 2. Benes vezetésével a Kis-Antant országok egy korridorral akarták Magyarországot nyugatról is lezárni és Csehszlovákia és Jugoszlávia között közvetlen határkapcsolatot létrehozni (Burgenland gondolatának születése…)
 3. A Felső-Garam-völgyi iparvidék (Alsóbrezó) Magyarország iparának egyik legfontosabb területe volt.
 4. A Lenin vezette Szovjet-Oroszország és a Kun Béla vezette Talácsköztársaság közvetlen kapcsolatot akart megteremteni. Ennek megakadályozására az Antant még jobban kedvezett – Magyarország kárára – a Kis-Antant országainak…
 5. A körkörös magyarországi vasútvonalat majdnem mindenütt – a magyar lakosság ellenére – a Kis-Antantnak juttatták. Jól látható a vasútvonal és a trianoni határvonalak párhuzamossága – a magyarok kárára…
 6. Ipoly folyó – mint hajózható folyó!
 7. Ronyva patak – mint hajózható folyó!
 8. A bácskai mezőgazdasági területek a világ legjobb termőhelyei közé tartoznak.
 9. Temesvár volt a Trianon előtti Magyarország – Budapest utáni – második legnagyobb ipari városa.
 10. Resicabánya és környékének iparvidéke Magyarország iparának és bányászatának egyik legfontosabb területe volt.

Ezek a politikai, hadászati, gazdasági szempontok sokkal fontosabbak voltak a trianoni döntéshozatalnál, mint a nemzetiségi határok – a hangoztatott wilsoni elvek ellenére!

 

 

 

Magyarország feltételezett népszavazási határai:

 

 

A következő térképen megrajzoljuk, mi lett volna a népszavazások eredménye, ha mindenütt rendeztek volna, nem csak Sopronnál és környékénél, amelyet egyébként a magyar fegyveres ellenállás kényszerített ki a békekötők akarata ellenére!

(A térképnél az akkori lakossági eloszlást vettük figyelembe és megalapozottan feltételeztük, hogy a magyarországi ruszinok, svábok – az erdélyi szászokkal ellentétben -, valamint a magyar nyelvű zsidóság a magyarok mellett szavazott volna.)

 

 

A függőleges fehér csíkos részek a lakosság többségét tekintve feltehetően nem a magyarokra szavaztak volna, a fehér-piros csíkos részeknél bizonytalan lett volna a végeredmény, míg a csíkozatlan részeken a magyarok kerültek volna ki nyertesen.

Fekete határ jelöli a trianoni Magyarországot.

A fekete körrel jelölt városokban a magyarok nyertek volna: Pozsony, Komárom, Kassa, Ungvár, Munkács, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Szabadka, Újvidék, Kolozsvár és Marosvásárhely, míg a lilával jelöl városoknál (Nyitra, Eperjes, Brassó) bizonytalan lett volna a végeredmény.

 

 

Magyar lakosságú helységek nevének változtatása Csehszlovákiában:

 

 

 1. Bernolakovo                     -           Cseklész
 2. Hamuliakovo                    -           Gútor
 3. Hviedoslavov                   -           Vörösmajor
 4. Gabcikovo                        -           Bős
 5. Sladkovicovo                   -           Diószeg
 6. Palárikovo                        -           Tótmegyer
 7. Kolarikovo                       -           Gúta
 8. Hurbanovo                       -           Ógyalla
 9. Kalinciakovo                    -           Hontvarsány
 10. Sturovo                            -           Párkány
 11. Safarikovo                       -           Tornalja

Egyedül Tornalja tudta visszaszerezni nevét az 1990-es években (Tornal’a-ra).

A térképen jól látható, hogy magyar lakosságú helyek nevét változtatták szlovák történelmi személyek nevére (Stur, Hurban, Kolar), míg a többi a cseh Gabcik kívételével szlovák irodalmár-politikus.

A következőkben a trianoni fájdalmas veszteségekre hozok néhány példát.

Először megnézzük, mely vármegyék, illetve vármegyerészek, töredékek maradtak Magyarországon.

 

 

A trianoni Magyarországon maradt vármegyék és vármegyerészek listája:

 

 

                   1. Moson                                2. Sopron                                  3. Vas

4. Zala                                     5. Győr                                       6. Veszprém   

7. Fejér                                    8. Komárom                             9. Hont          

10. Esztergom                        11. Somogy                             12. Baranya   

13. Tolna                                 14. Pest-Pilis-Solt                   15. Bács-Bodrog

16. Nógrád                              17. Heves                                18. Borsod

19. Gömör                               (!) Abaúj-Torna címere nincs fenn a térképen

20. Zemplén                            21. Szabolcs                            22. Bereg       

23. Szatmár                             24. Hajdú                                 25. Bihar        

26. Jász-Nagykun-Szolnok  27. Békés                               28. Csongrád

29. Torontál                            30. Csanád                              31. Arad    

    

Láthatjuk tehát, hogy a Horvátországgal együtt számított 71 vármegyéből csak 32 vármegye maradt Magyarországon – illetve a 32-ből is 21 csak részben vagy töredékben maradt.

 

 

A történelmi Magyarország fontosabb városai:

  

 

              1. Szombathely                      2. Győr                           3. Veszprém   

4. Kaposvár                              5. Székesfehérvár       6. Pécs           

7. Budapest                              8. Salgótarján              9. Eger                       

10. Szolnok                             11. Kecskemét            12. Szeged                 

13. Békéscsaba                      14. Debrecen              15. Nyíregyháza        

16. Miskolc                              17. Sátoraljaújhely      18. Pozsony               

19. Besztercebánya               20. Kassa                    21. Ungvár                

22. Munkács                           23. Beregszász            24. Nagybánya          

25. Zilah                                  26. Nagyvárad              27. Kolozsvár            

28. Marosvásárhely              29. Brassó                     30. Nagyszeben         

31. Gyulafehérvár                  32. Arad                        33. Temesvár             

34. Újvidék                             35. Szabadka               36. Eszék

37. Zágráb                              38. Varasd                    39. Károlyváros

40. Fiume

 

A történelmi Magyarország itt kiválasztott 40 legfontosabb városából csak 17 maradt Magyarországon.

 

 

A történelmi Magyarország legfontosabb egyházi építményei:

 

 

                                1.  Ják                              2. Pannonhalma                    3. Székesfehérvár

4. Pécs                           5. Esztergom                            6. Budapest

7. Vác                             8. Cegléd                                  9. Mátraverebély-Szentkút

10. Tornaszentandrás  11. Eger                                  12. Máriapócs

13. Debrecen               14. Békéscsaba                       15. Szeged

16. Pozsony                 17. Nagyszombat                   18. Trencsén

19. Besztercebánya    20. Szepeshely                        21. Eperjes

22. Bártfa                     23. Munkács                              24. Huszt

25. Szatmárnémeti      26. Barcánfalva                      27. Révkolostor

28. Beszterce              29. Nagyvárad                         30. Kolozsvár

31. Csíksomlyó           32. Gelence                              33. Brassó

34. Kerc                        35. Nagyszeben                      36. Guraszáda

37. Máriaradna           38. Temesvár                            39. Aracsi romtemplom

40. Beocsin                 41. Szabadka                           42. Diakóvár

43. Zágráb                  44. Máriafalva

 

A történelmi Magyarország itt kiválasztott 44 legfontosabb egyházi építményéből csak 15 maradt Magyarországon.

 

 

 

A történelmi Magyarország fontosabb polgári (és kolostori) építményei:

 

 

 

                                1. Fertőd                                  2. Győr                                      3. Tata

4. Szenna                                5. Dég                                       6. Budapest

7. Gödöllő                                8. Eger                                      9. Vizsoly

10. Szeged                             11. Szabadkígyós                   12. Hortobágy

13. Debrecen                         14. Pozsony                            15. Vlkolinec

16. Márkusfalva                     17. Eperjes                              18. Munkács

19. Bukócz                               20. Rozália                              21. Nagyvárad

22. Kolozsvár                          23. Kide                                    24. Toroczkó

25. egy szász falu                  26. Máréfalva                           27. Zágon

28. Arad                                   29. Temesvár                            30. Versec

31. Szabadka                         32. Ravanica                            33. Valpó

34. Fiume                               35. Zágráb                                36. Muraszombat

37. Kismarton

 

A történelmi Magyarország itt kiválasztott 37 legfontosabb polgári építményéből csak 13 maradt Magyarországon.

 

 

 

A történelmi Magyarország nevezetes várai és várromjai:

   

 

 

                                1.  Sümeg                              2. Győr                                     3. Komárom

4. Veszprém                           5. Szigetvár                            6. Buda

7. Esztergom                          8. Nógrád                               9. Salgó

10. Eger                                  11. Ónod                                 12. Füzér

13. Szabolcs                           14. Hajdúszoboszló            15. Gyula

16. Szeged                             17. Dévény                             18. Beczkó

19. Sztrecsány                        20. Árva                                 21. Zólyomlipcse

22. Szepesvár                         23. Barkó                                24. Nevicke

25. Munkács                           26. Huszt                                27. Nagyvárad

28. Sebesvár                           29. Borosjenő                       30. Marosvásárhely

31. Karcfalva                         32. Árkos                                 33. Alsóbajom

34. Nagyszeben                    35. Déva                               36. Lippa-Solymos vára

37. Temesvár                          38. Belgrád – Nándorfejérvár

39. Bács                                 40. Újlak                                  41. Eszék

42. Kalnik vára                      43. Varasd                             

44. Károlyváros-Dubovác   45. Zengg                               46. Németújvár

47. Léka                                 48. Fraknóvár 

 

A történelmi Magyarország itt kiválasztott 48 legfontosabb váraiból, várromjaiból csak 16 maradt Magyarországon – Belgrádot is felvettük a listába Nándorfejérvár fontossága miatt.

 

 

 

A trianoni Magyarország elvesztett területein született vagy meghalt fontos történelmi szereplők:

 

 

 

 

                                1. Liszt Ferenc                        2. Szenczi Molnár Albert        3. Benyovszky Móric

4. Nagy Lajos király               5. Jedlik Ányos                         6. Jókai Mór

7. Lehár Ferenc                      8. Szent László király              9. Balassi Bálint

10. Mikszáth Kálmán             11. Madách Imre                    12. Ferenczy István

13. Tompa Mihály                  14. Blaha Lujza                       15. Madarász Viktor

16. Andrássy Gyula               17. ThökölyImre                      18. Szapolyai (I.) János

19. Görgei Artúr                      20. Csontváry Kosztka Tivadar

21. Szinyei Merse Pál            22. II. Rákóczi Ferenc             23. Márai Sándor

24. Dobó István                     25. Munkácsy Mihály                26. Werbőczy István

27. Perényi Zsigmond            28. Károlyi Sándor                  29. Károli Gáspár

30. Ady Endre                        31. Kazinczy Ferenc                 32. Kölcsey Ferenc

33. Báthory István                 34. Wesselényi Miklós              35. Pázmány Péter

36. Arany János                     37. Arany László                      38. Sinka István        

39. Bartók Béla                      40. Klapka György                    41. Kós Károly

42. Paál László                       43. Bethlen Gábor                   44. Fráter György      

45. Kemény Zsigmond          46. Hunyadi János                   47. Mátyás király       

48. Bocskai István                 49. Bólyai János                        50. Wass Albert

51. Bánffy Miklós                  52. Sütő András                          53. Bethlen István

54. Bólyaiak                           55. Tamási Áron                         56. Bethlen Miklós

57. Nyírő József                     58. Apáczai Csere János        59. Dózsa György

60. Kőrösi Csoma Sándor      61. Mikes Kelemen                62. Kosztolányi Dezső

63. Janus Pannonius               64. Zrínyi-család                    65. Frangepán Ferenc

66. Fráter György                  67. Jurisich Miklós

 

 

A magyar történelem fontos csatahelyei a trianoni Magyarországon kívül:

 

 

 

                                1.  Szentgotthárd (Nagyfalva)     2. Pozsony                             3. Nagyszombat

4. Jablonkai hágó                         5. Trencsén                             6. Nagyvezekény

7. Ipolyszálka                                 8. Nagy-Sturecz-hágó           9. Branyiszkó

10. Palást                                      11. Dukla-Ondava                  12. Uzsoki-hágó

13. Vereczke                                 14. Munkács                           15. Tiszaújlak

16. Kismajtény                              17. Zsibó                                 18. Nagyvárad

19. Világos                                    20. Lippa                                  21. Temesvár

22. Vaskapu (Hunyad)                23. Piski                                   24. Kenyérmező

25. Marosszentimre                     26. Nagyszeben                     27. Vízakna

28. Segesvár                                29. Gálfalva                             (30. Nándorfejérvár)

31. Zimony                                    32. Pétervárad                        33. Szalánkemén

34. Szávaszentdemeter (Mitrovica)   35. Gara                        36. Sziszek

37. Udbina 

 

 

 

Magyar Irodalmi Lap

Hozzászólás ehhez


Belépés

Hírlevél

Hírlevél

Tartalom átvétel

Reklám


 


 

A Magyar Nyelv Múzeuma

Inter Japán Magazin

Turcsány Péter honlapja

Jankovics Marcell honlapja

Papp Lajos

Magyar Irodalmi Lap